19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރޮހިންޖާ މައްސަލަ

ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ: އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ

  • ރޮހިންޔާ މައްސަލައިގައި އދގެ ރިޕޯޓް ބަލައިނުގަންނަކަމަށް މިޔަންމާއިންވަނީ ބުނެފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އަންގ ސަންގ ސޫކީ -- ސީ.އެން.އެން

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޑިފެކްޓޯ ލީޑަރު އަންގ ސަން ސޫކީ އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް މަގާމުގެ ދައުރު ހަމަ ކުރައްވާ ވަކިވެވަޑަގަންނަވާ އދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ އަމީރު ޒައިދު ރާދު އަލް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބީބީސީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒައިދު ވިދާޅުވީ އެކަމުން ރެކިވަޑައިގަތުމަށް އެކަމަނާ ދައްކަވަން އުޅުއްވާ އުޒުރުތަކާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަނާ ހުންނެވީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މަގާމެއްގައި،" ޒައިދް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަމަނާއަށް ހަނު ހުންނެވުނީސް - ނޫނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވީސް އެކަމަނާ އިސްތިއުފާދެއްވި ނަމަ"

އެކަމަނާއަކީ ބަރުމާ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނަށް ވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އެ ކަންކަމަކީ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޒައިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަމަނާ ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ރަމްޒީ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އަދި އެއީވެސް އެފަދަ ހާލަތަކަށް ނޫންކަމަށް ވިދާޅު ވެވުނީސްކަމަށް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިޔަންމާގެ އުތުރު ރަޚައިން ސްޓޭޓްގައި ދިރުއުޅޭ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަކީ ޤަތުލުއާއްމެއް ކަމަށް އދއިން ސިފަކުރި ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް މިޔަންމާއިން ބުނެފައިވެނިކޮށެވެ.

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ބުނީ އދގެ ޓީމެއް މިޔަންމާއަށް ގޮސް، އެމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤެއް ހިންގުމަށް އެޤައުމުން ހުއްދަ ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އދގެ ރިޕޯޓު އެޤައުމުން ބަލައިނުގަންނަކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް