23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވަކި ފިކުރެއްގެ މީހުން ހައްޔަރުކުމަކީ ހިތާމަވެރިކަމެއް: ފައިސަލް

  • ކޮލަމާފުށިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުން ފައިސަލް ވަނީ ކުށްވެރިކުރައްވާފައި
  • ދެ ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް ބ އަތޮޅުގެ އަށް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފުޅަދޫގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އިންތިހާބަށް ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް ވަކި ކުލައެއްގެ ފޮތި ދެމުމުން ހަޖަމްނުވާތީ ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއިދުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުމަކީ ހިތާމަވެރި ކަމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުއްޖެއެވެ.

އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 390 މީހުން ދިރިއުޅޭ ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަން ކޯޓު އަމުރު ލިބެނީ ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއިދުކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ކަމަށެވެ. ކޮލަމާފުށިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި ކުރުން ކުށްވެރިކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބަށް ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް މުއައްސަސާތަކުން ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިގެން ކަންކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވިސްނާ ނުލައި ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރާ ކަންމަކުން މަދާމާ ދެރަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކަށް ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުޅަދޫން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި

ކޮންމެ ދަތުރަކުން ފެށިގެން ވެސް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އިހްމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކަންކަންކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަން އަސާސީ ހިދުމަތްތަށް ވެސް ނިލިބުން ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުޅަދޫގެ ރައްޔިތުންނަން ފަށޭހަ ކަމާއި އެކު ލަފާ ފުރޭނެ ގޮތް ގާއިމްވެފައިވާ އޮންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ލަފާ ފުރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ފުޅަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ވަނީ ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް އެމަނިކުފާނަން ދަންނަވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް ވަނީ ފުޅުދޫގެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.  ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެހެންދޫ އަށެވެ. އެ އަށް ފަހު ހިތާދޫ، ތުޅާދޫ، ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކެންދޫ، ކިހާދޫއަށް ފައިސަލް ވަޑައިގެންނަވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން، ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު މަލީހުގެ އިތުރުން އެޕާޓީގެ ސެކެއްޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކޮށްލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް