23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ފައިސަލް ނަސީމް

ދިއްފުށީގައި ގެސްޓުހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

  • ބޭރު ދުނިޔޭގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި އިސްތިހާރު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފައިސަލް ނަސީމްއަށް ދިއްފުށިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިސްތިހާރުކޮށް، ދިއްފުށީގައި އެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގް މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކ. ދިއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުން ފެންނަނީ ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެ ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބޯހިޔާ ވަހިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެރަށަށް ދިމަވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕްޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ސިއްހީ ނިޒާމު ރަގަނޅުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޯލިޝަނުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް އަމާޒުކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ބައެއް ފަރާތްތައް ބޭސްފަރުވާއިން މަހުރޫމު ކުރާ ފަދައިން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ވާނެ ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ބެހެން ނުޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ނުބެހޭނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ނުބެހޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފައިސަލް ދެއްވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް