26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ދައްކަވަން ނުވާކަހަލަ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: މާރިޔާ

  • އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންމެއް ނުވޭ ވާދަވެރިން ޖަލަށް ލާފައި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާކަށް
  • އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 15:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


މާރިޔާ ޕްރެސް ދެއްވަނީ -- އާކައިވް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާ މީހަކު ދައްކަވަން ނުވާ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ފަހަކަށް އައިސް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ދައްކަވާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ބުދަ ދުވަހު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވައިގެން ފަހަކަށް އައިސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ދައްކަވަން ނުވާކަހަލަ ވާހަކަ ކަމަށާއި އެކަންކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އެޑްވާންސްކޮށް ވައްކަން ކުރާ ވާހަކަ ފަދަ ވާހަކަ ތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ދައްކަވަންވާކަހަލަ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރާނީ ވާދަވެރިން ބަންދުކޮށް ހަތަރެސްފައި ބަނދެފައި ބައިތިއްބައިގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ނޫންކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދައިގެން އިންތިޚާބުން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މިފަހަކަށް އައިސް އެޑްވާންސްކޮށް ވައްކަން ކުރާ ވާހަކައާއި އެބޭފުޅާގެ ފައިބަނދެފަ ނެރޭ ވާހަކައާއި މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކަވާތީ ކަންބޮޑުވޭ. ރައީސް ޔާމީނާ ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ އާދަކާދައެއް ނޫނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރަން ނުކުމެދާނެ ފަރާތެއް ވިއަސް ޖަލަށްލައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންތައް ރައީސް ޔާމިން ލެއްވިހެން ޖަލަށްލައި، ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއް އައިމާ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރާނީ އެހެންނެއް ނޫން." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރައްވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި އިބޫގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި އޮންނާނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޤާއިމްކުރާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ޤާއިމް ކުރައްވާ ވެރިކަމުގައި އޮންނާނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް. ޤާނޫން، ޤާނޫން އަސާސީ އެންމެ މައްޗަށް އޮންނާނީ. އެއަށް ތަބާވެގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އުޅުއްވޭނީ" މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެސްގައިވެސް ވަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ރައީސް ނަޝީދަށާއި ރައީސް މައުމޫނަށް އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމަށާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާނަށް ތާއީދު ކުރާ އެންމެވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާ ގޮވާލެއްވުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް