19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޕީރިއަޑް ޕަވަރޓީ

ދަރިވަރުންނަށް މައްސަރު ޕެޑް ހިލޭ ދޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސްކޮޓްލޭންޑް

  • ސަރުކާރުންވަނީ އެކަމަށްޓަކައި 5.2 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ސްކޮޓްލޭންޑް ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާ އެކު 395،000 ދަރިވަރުންނަށް ދެން ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސުކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައްސަރު ޕެޑް ހިލޭދޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސްކޮޓްލެންޑް ވެއްޖެއެވެ.

ދި ގާޑިއަންގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި 5.2 މިލިއަން ޔޫރޯ ނުވަތަ (6.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ކަމަކީ ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމާ އެކު ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުން ނައްތާލުމަށް އަމާޒު ހިފައިގެން ފެށިފެށުމެކެވެ.

ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމަށް "ޕީރިއަޑް ޕަވަރޓީ"ގެ ނަން ދެވިފައިވާއިރު އެ ގޮންޖެހުން ނައްތާލަން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ސްކޫލް އުމުރުފުރައިގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މައްސަރު ޕެޑް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމުން އެ ނުލިބިގެން ކިޔެވުމަށް ބުރޫ އެރުން ހުއްޓޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އުއްމީދުކުރެއެވެ.

ވިމެން ފޮރ އިންޑިޕެންޑެންސްގެ ސަރވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފަސް އަންހެނަކުން އެކަކީ ފައިސާ ނުލިބިގެން ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ނުގަނެވޭ މީހުންނެވެ.

ރިސަރޗް ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ޔަންގް ސްކޮޓްގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ހޯދުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު 26 އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 43 ޕަސެންޓް ކުދިން ބުނެފައި ވަނީ އެކުދިންނަށް އެކަން ދިމާވީ ގަނެވޭނެ ގޮތް ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެމެރިކާގައި ވެސް ކޮންމެ ފަސް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު، ޕެޑް ނެތިގެން ސްކޫލްގައި ހުރުމަށް ފަހު އަވަހަށް ނުކުމެގެން ދިއުން ނުވަތަ އެ ދުވަސްވަރު އެއްގޮތަކަށް ސްކޫލަށް ނުގޮސް ތިބެއެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑް ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ 395،000 ދަރިވަރުންނަށް ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެގައުމުގެ ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ އައިލީން ކެމްބެލް ވިދާޅުވީ ސްކޮޓްލޭންޑް ފަދަ މުއްސަނދި ގައުމެއްގައި އަސާސީ ސެނިޓަރީ ޕެޑް ނުގަނެވިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް