20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމް

ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

  • ބެޓްއަކީ 40 ޤައުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުންޏެއް
  • އެ ޝޯރޫމް އިން ކުލަ އާއި ޕަވަރ ޓޫލްސް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 23:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


ބެޓެކްގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބިލްޑް ކެއަރ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން "ބެޓެކް ބިލްޑްކެއަރ" ގެ ނަމުގައި މާލޭ އޯކިޑް މަގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބެޓެކް އަކީ ކުލަ ވިއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 17 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ތުރުކީ ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

ބިލްޑް ކެއަރ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވީ ބެޓެކުގެ އުފެއްދުންތައް 40 ޤައުމަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރައިން ކުލައިގެ އިތުރުން ޕަވަރ ޓޫލްސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިހާރު ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންގުޅެން ރެއޯބީ އެއީ ޖަޕާނުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕަވަރ ޓޫލްސް ގެންގުޅޭ، އެހެންކަމުން މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެކަހަލަ އެކްސެސަރީސްއާ ކޮންސިއުމަބަލަސް ފިހާރައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަން، ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ކަލަލޭންޑްގެ ފިހާރައެއް އެ ފިހާރަ އަކީ ވެސް ކުލަ އާއި ދަވާދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްސްއާ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ގުޅޭ ސާމާނު ލިބޭ ފިހާރައެއް، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ މި ފިހާރަ ވެސް މި ގޮތަށް އެކްސްޕެންޑްކޮށް ފިހާރަ ސްޕެޝަރައިޒް ކުރަން" އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އައުޓްލެޓުން ތިންހާސް ވަރަކަށް ޝޭޑުގެ ކުލަތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭއިރު އޮއިލް ބޭސްޑް ކުލަތަކާއި ވޯޓަރ ބޭސްޑް ކުލަތައް ވެސް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ބެޓެކް ޝޯރޫމް އިން ބުންޏެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބެޓެކުން ގަންނަ މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިހާރައިގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ބިލްޑް ކެއަރގެ ފަރާތުން އައު ޝޯރޫމެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބުނެ އެވެ. 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް