22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސަކަރާތް ޖަހާ ކޯމަސް

ސަރަކާތް ޖަހާ ކޯމަހެއްގެ ސަބަބުން މޫދަށް އެރުން އެންމެނަށް މަނާކޮށްފި

  • މޫދަށް އެރުން މަނާ ކުރީ މޭޔަރު ރޯޖާ ލާސް
  • ކޯމަސްވެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ޓޫރިސްޓުންގެ އަމާޒަކަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 19:22 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އިންސާނުން ހިމާޔަތް ކުރާ މަހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯމަސް ވަނީ މަޝްހޫރުވެފައި -- ސްކައި ނިއުސް

ސަކަރާތް ޖަހާ ކޯމަހެއްގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް މޫދަށް އެރުން އެންމެނަށް މަނާކޮށްފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި ފަށުގައި އޮންނަ ބްރިޓަނީ ކޯސްޓަލް އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މޫދަށް އެރުން މަނާ ކުރީ މޭޔަރު ރޯޖާ ލާސްއެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އަތުލައި ގަނެ، އެންމެންނާ އެކުވެރިކަން ބަހައްޓާ އެ ކޯމަސް، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ވަގުތު އެއްވެސް މީހަކަށް މޫދުގައި ނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތަމުންދާ ވަގުތު ކޯމަސް ފެނިއްޖެނަމަ އެޔާ 50 މީޓަރު ދުރުން އުޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ޒެކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ 10 ފޫޓުގެ އެ ކޯމަސްވެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ޓޫރިސްޓުންގެ އަމާޒަކަށެވެ. ގިނަ މަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ކޯމަސް ބެލެވިފައިވަނީ ވަރަށް ރަހްމަތްތެރި، ކުޑަކުދިންނާއެކު ސަކަރާތް ޖަހާ، ޓޫސްރިސްޓުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އެ މީހުންނާއެކު ފަތަން ފޯރި ހުންނަ މަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެތިން މަސް ކުރިން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ކޯމަސް މާބޮޑަށް ގައިގޯޅި ވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން ފަތަން ދިޔަ މީހަކު އެ ކޯމަހުގެ ކައިރިން ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ. އެ ކޯމަސް ވަނީ އޭނާއާއެކު ސަކަރާތް ޖެހުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނާ އެއްގަމަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. އެހެން ހާދިސާއެއްގައި އެ ކޯމަސް ވަނީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އަތުލުމަށް ކަދުފަތިއެއްގެ މަތިން ނުރައްކާތެރި ފުންމުމެއް ފުންމާފައެވެ. އަދި މޫދުގައި އޮތް ކުޑަ ކުއްޖެއް އޭނާގެ ނޭފަތު މަތިން ބޯޅައެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ގެންގުޅެފައެވެ. މޭޔަރު މޫދަށް އެރުން އެންމެނަށް މަނާ ކުރީ އެ ހާދިސާއަށް ރިއާޔަށް ކޮށްފައެވެ.

މެރިން ބައޮލޮޖިސްޓުން ވަނީ އެ ކޯމަސްގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާތައް ލިބިދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ ކޯމަހަކީ ބާރުގަދަ މަހެއް ކަމަށާއި ކިތަންމެ އޯގާތެރިކޮށް އަމަލުތައް ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެޔަށް އޮޅިގެން ގެއްލުމެއް ދެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ތަޖްރިބާކާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ޚަބަރު ގެނެސްދޭ އައުސްޓް ފްރާންސްއިން ބުނީ އެ ކޯމަސް އެކަނޑު ދޫކޮށްފައި ހިގައްޖެ ކަމަށާއި އެއާ ގުޅިގެން މީހުން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޯމަސް އެ ކަނޑުތެރެއިން ފެނިއްޖެނަމަ ކުރިން އޮތް ގަވާއިދު ތަންފީޒުވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް