20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ޖެހެލުމެއް ނުވާނެ: އަމީން

  • އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ
  • ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން -- ވީނިއުސް

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކީ ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުން ޖެހެލުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭ ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ އަމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިއްތިހާދަށް "ކޮކްޓެއިލެކޭ" "ފުސްކޭލެކޭ" ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ދުރުކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަމީން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުން ބާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގެއަށް ވަންނާނީ ވެސް ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުން ބޭލުމަށް ފަހު ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މިފަހަރު ގެއަށް ވަންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިން ބަލިކޮށް، ގޮނޑި ސާފުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް