19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރައީސް ޔާމީން

އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ރަނގަޅު: ރައީސް ޔާމީން

  • ޒުވާނުންގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އެޑްވާސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމައެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުވި
  • ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމައެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުވި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 03:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް އޯކޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހޯމަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދުވާވަހުން ކެތްނުވި ކުނި ގޮނޑު ނައްތާލަދެއްވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ އާއި އެއް ފެންވަރަށް ރާއްޖެގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.  އެހެންކަމުން އެޑްވާންސް ކޮށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. 

"މާލޭއާއި އެއް ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމް ކުރަމުން މިގެންދަނީ އަދި މާލޭގެ ކުންޏާއި އެހެން ރަށްތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުނި އެންދޭނެ އިންތިޒާމްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމަ ވަރިހަމަތާ އެޑްވާންސްއަށް ވައްކަން ކުރިއަސް" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

×މުޒާހަރާކުރާ މީހުން މިއަދު ނުނިކުންނަނީ އެ ޒުވާނުން ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޒުވާނުންގެ މުސްތަގުބަލަށާއި ދުވާފަހަރުގެ ތަރައްގީ އަށް އެޑިވާންސް ކޮށް ވައްކަން ކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ވާއިރު، ވައްކަން ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސަކު ވިދާޅުވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި އޭގެ ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ވެސް ހޯދިފައި ނެތް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ފައިސާ ވެސް ނުހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް