17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކައްވަޅުގައި އޮވެގެން ވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން ކުރާނީ މުޒާހަރާ: ރައީސް ޔާމީން

 • މުޒާހަރާ ކުރަން މިހާރު މީހުން ނުނިކުމޭ: ރައީސް ޔާމީން
 • ހައްގެއް ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، ހައްލު ކުރުމަށް އޮންނަ މަގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި
 • ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އަނިޔާވެރި ވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން: ރައީސް ޔާމީން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 27 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 12:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ރައީސް ޔާމީން -- އާކައިވް

ކައްވަޅުގައި އޮވެގެން ވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން ކުރާނީ މުޒާހަރާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ތ. އަތޮޅު ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް އެނގޭނީ މުޒާހަރާ ކުރަން ކަމަށާއި އެމީހުން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިންނާއި ވެރިކަމުގައި އަދި ވެރިކަމަށް ފަހު ވެސް އަދި ކައްވަޅުގައި ވެސް އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ މުޒާހާރާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

"އޭރު ވެސް ކުރީ މުޒާހަރާ. ވެރިކަމުގައި ވެސް ކުރީ މުޒާހަރާ. މިހާރު ވެސް ކުރަނީ މުޒާހަރާ. ކައްވަޅުގައި ވެސް ކުރާނީ މުޒާހަރާ. މިނޫން ކަމެއް ނޭނގޭނެ އެ މީހުންނަކަށް،" އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރުމުން ވާގޮތް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް މިހާރު މީހުން ނުނިކުންނަނީ ކީއްވެތޯ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން ނުނިކުންނަ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއިރު، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އެކި އެއްވުންތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޖަލަށްލާފައިވާއިރު، ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ވެސް އުފުލާފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ގޮންޖައްސަވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިއީ ހަމައެކަނި އަނިޔާވެރިންނަށް ޖާގައޮތް ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ މައުސޫމް ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެއް ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިވާން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހައްގުތައް ގެއްލޭ ކަމަށްވާ ނަމަ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އޮންނަ މަގުން ދިޔުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

sinek

3 މަސް ކުރިން

raees yamin mahee halaku thiyakiyany erikashi

0
0
ހެއްރަބެ

3 މަސް ކުރިން

ކައްވަޅުގަ މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ ފާފައެއް ކަމަށް ނުވެ ހިގައިދާނެ އެކަމަކު ކައްވަޅުގައި ވައްކަން ކުރުމަކީ ފާފައެއްކަމަށް ނުވާނެގޮތެއް ހަމަ ހިލާ ނުދެއްކޭނެ!!!ބ

0
0
މީމު

3 މަސް ކުރިން

ވާއު...މީނާ އަށް ޢައިބުގާ ވާނެ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަ އިގޭ...އެހެންވެއްޖެއްޔާ ބުނެބަލަ އަހަރެން މަރުވާނީ ކޮންދުވަހެއްގަތަ؟

0
0
އެ ފާތުމަ

3 މަސް ކުރިން

މީނަ މިހާރު ކައްވަޅައް ވެސް ޒިޔާރަތް ކޮށްފަތަ މިއައީ؟

0
0
ޔަސް

3 މަސް ކުރިން

އާދަ ހިފާފަ

0
0