20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މި ސަރުކާރު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައި، ނުކުރާ ނުބައި ކަމެއް ނެތް: ފައިސަލް

  • ބައެއް ތަންތަނުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދެމުން ދަނީ ނަމެއްގައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 23:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މިރޭ މިލަންދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

ށ.މިލަންދޫގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދެމުންދަނީ ނަމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހިންގަމުންދަނީ ނަމެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ނުބައިވެގެންނުކުރާކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.  

ފައިސަލް ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރާ ގާތަށް ވެސް ބަޖެޓް ނުދޭ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.  

ސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށްގެން ތިބި މެމްބަރުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރުމުން އެކަމާމެދު ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާއިރު ޖަލުތަކުގައި ނުހައްގުން ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާއިރު އެ އަސަރު ނުކުރޭތޯ ފައިސަލް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ހުށައެޅުމުން އެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެއިލް ކޮށްލީ ކޮން ބައެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސަޅި

3 ހަފްތާކުރިން

ހީވަނީތަ ތަ މެން ހޮވުނަސް ތިމާ މެން ތެރެއިން އަސްތިއުފާގޮވާނެ

0
0