20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތައް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވަޒީރުންތަކެއްގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް ހުއްޓުވައިފި

  • އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ތިން އޮފިޝަލުން މަގާމުގައި ދެމި ތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި -- އަނަދޮލޫ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިސް ތިން ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާއާއި ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތާރިޤް ޝާހު ބަހްރަމީއާއި ދާޚިލީ ވަޒީރު ވައިސް ބަރްމަކް އަދި ނޭޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިޔާ މަސްއޫމް ސްޓަނެކާޒީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ މުޝީރު އަތުމަރް އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން އޮފިޝަލުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ. އަދި "ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް" އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ.

ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާއިރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ކަމަށެވެ.

ސަލަމަތީ ކަންކަމަށް އިތުރު ލޮޅުންތައް އަރާފައިވަނީ ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގައި އިތުރުވެގެން ދިއުމާއެކުއެވެ.

ވެރިރަށް ކާބުލްއާއި އެހެނިހެން މައި ސިޓީ ތަކުގައިވެސް ވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގައި ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް