19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތައް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވަޒީރުންތަކެއްގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް ހުއްޓުވައިފި

  • އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތްގޮތުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ތިން އޮފިޝަލުން މަގާމުގައި ދެމި ތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި -- އަނަދޮލޫ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިސް ތިން ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާއާއި ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތާރިޤް ޝާހު ބަހްރަމީއާއި ދާޚިލީ ވަޒީރު ވައިސް ބަރްމަކް އަދި ނޭޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިޔާ މަސްއޫމް ސްޓަނެކާޒީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ މުޝީރު އަތުމަރް އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ހާރޫން ޗަކަންސޫރީ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން އޮފިޝަލުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ. އަދި "ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް" އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ.

ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިން ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވީ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާއިރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ކަމަށެވެ.

ސަލަމަތީ ކަންކަމަށް އިތުރު ލޮޅުންތައް އަރާފައިވަނީ ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގައި އިތުރުވެގެން ދިއުމާއެކުއެވެ.

ވެރިރަށް ކާބުލްއާއި އެހެނިހެން މައި ސިޓީ ތަކުގައިވެސް ވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކުގައި ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް