20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓެސްލާ

ޓެސްލާ ކުންފުނި އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އީލަން މަސްކް ހުއްޓާލައިފި

  • ޓެސްލާ ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގާނެކަން އިއުލާންކުރީ 2 ހަފްތާ ކުރިން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އީލަން މަސްކް -- އޭއެފްޕީ

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އިލެކްޓްރިކް ކާރު ކުންފުނި، ޓެސްލާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގައި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ހަދަން ކުރި މަސައްކަތް އެކުންފުނީގެ ބާނީ އަދި ސީއީއޯ އީލަން މަސްކް ހުއްޓާލައިފިއެވެ. 

ޓެސްލާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނާކަމަށް މަސްކް އިއުލާން ކުރީ މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އޭރު މަސްކް ބުނީ ޓެސްލާ ޕްރައިވެޓްކުރުމަށް 72 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހުއެވެ. ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނަގާނެކަން މަސްކް އިއުލާންކުރުމާއިއެކު އެކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ވަނީ 20 އިންސައްތަ ވެއްޓިފައެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މަސްކް މަސައްކަތްކުރީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސޮވަރިން ވެލްތު ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ކުންފުނި އަލުން އަނބުރާ ގަތުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފައިސާ ހަމަޖެހިފައިނުވަނީސް އެކަން މަސްކް އިއުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން ޓެސްލާގެ ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ތިބީ މަސްކްއާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. 

ޓެސްލާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ ހިއްސާއަކީ މަސްކްގެ ހިއްސާއެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ނެގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޮޑެތި ހިއްސާދާރުންނާއި، ބައެއް ބޭންކްތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި، އެންމެންވެސް އެޚިޔާލާއި ދެކޮޅުކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް