20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ދައުލަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ އެއްވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

  • ހުކުމްކުރި ފަރާތްތައް އިބޫ ދޫކޮށްލާނެ
  • ޖަލަށް ލާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެނެއް ނޫން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 26 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 13:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ އެއްވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތ.ގުރައިދޫގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަދީބާއި އެމަނިކުފާނާދެމެދު ހިނގާފައިވަނީ "އަމިއްލަ ކަމެއް" ކަމަށާއި އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައި ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނިއްޔާ ނޫނީ ކިތަންމެ ބަލިވި ނަމަވެސް އޭނަގެ އިންސާނީ ހައްގެއް ނޯންނާނެ. އެކަމެއް އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. މިކަހަލަ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ މިދައްކަނީ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތުރު ހަދައިގެން ދިޔަ އެންމެ ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއަދު އެ އެންމެންނަކީ ސިޔާސީ މީހުންގެ ގޮތުގައި ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއް އޮޑިއަކަށް އަރައިގެން އުޅެނީ އެއް ބޭނުމެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުން ނޫނީ އެމީހުންނަށް އެނބުރި މިގައުމަށް ނާދެވޭނެތީ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމަށް ނޭރިފައި ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އައުމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ވެރިކަން އެ އިސާބުން ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އަޑުއިވިގެންދަނީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާ ވާހަކަތައް ކަމަށާއި އެމީހުން ދޫކޮށްލުމަކި އިންސާނީ ހައްގު ކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހުންނަ ކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުން ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައިމިނާ

4 ހަފްތާކުރިން

އަދީބުއާ ދެމީހުންގެ އަމިއްލަކަމެކޭ ކިޔާފަ މިކިޔަނީ ސަރުކާރުގެފައިސާއޭ ނޭގުނުކިޔާއެއްޗެއްވެސް

0
0
bhAru

4 ހަފްތާކުރިން

Get ready for jail Mr President

0
0
އެޑަމް

4 ހަފްތާކުރިން

ކޮބާހޭ އަމިއްލަ ގެއަށް ވެއްދި ހަލާލް ނޫން ފައިސާ،،،

0
0