21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މަގޭ ރިޕޯޓް

ކެމްޕޭނުން ފެންނަ ދެ މަންޒަރު: އެކަކު ބާރުގައި، އަނެކަކު ހުސް އަތާ!

 • ރައީސް ޔާމީން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަނީ ދައުލަތުގެ ބާރުގައި
 • އިބޫ ކެމްޕެއިނަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ ހުސް އަތާ
 • ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އުޅުން ހާސް ތަފާތު
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 13:06 | |

މަގުބޫލް

 1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
 2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 3. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 4. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 5. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
 7. އެންމެ ފުރަތަމަ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނާދިރާ
 8. މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރަން މަޖިލިސް މެމްބަރުނާއި ވަޒީރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ކޮމެޓީއެއް


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މިއީ އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ދުވަސްވަރެވެ. އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ބާރާއި އާރު ދަމަހައްޓަން ފުރުސަތު ލިބެނީ ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކުންނެވެ. މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުގެ އެހެން ސިލްސިލާއެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން ނިޔަތް އޮތް ނަމައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފެށުނު ވެރިކަން އަނެއްކާވެސް ފުރޮޅާލާނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓަށް ބާކީ 28 ދުވަހަށްވެފައިވާއިރު، ކެމްޕޭނުން ތަފާތު ދެ މަންޒަރެއް ފެންނާނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިންގާ ޕާޓީ އާއި އިދިކޮޅު ފަރާތުންނެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ދައުލަތުގެ ނިޝާން ޖައްސަވައިގެންނެވެ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ފިކުރު ހިއްޕަވައިގެންނެނެވެ. 

ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، އަމިއްލަ ޕާޓީ ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެވެ. ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރައްވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނު ވިސްނަވައި ދެއްވަން އުޅުއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުލަ އާއި ލޯގޯ ޖެހި ޓީޝާޓާއި ބުރުގާ އަޅައިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެވަރަކުން ފުދުނީއަކީ ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމާއި ވަކިކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކުގެ މަފްހޫމާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މަސް ހުނިކޮށްލާފައިވާ ތިން ބާރު އެއްކޮށްލުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ބަލައިގަނެ، ދިވެހިން ނިންމި ނިންމުން، އެމަނިކުފާނު އެ ވަނީ ބޮލާލާ ޖައްސަވާފައެވެ.

"ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާނާތް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ރައްޔިތުން ޖަވާބުދާރީ ވާން އަންނަ އެންމެ އިސް މީހާގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔާ އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ތަފާތު އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދައުލަތެއް ހިންގައެއް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ ދައުލަތް ހިންގާލެވޭނީ ދައުލަތް ހިންގަން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތިއްޔާ،" ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެ ވާހަކަފުޅަކީ އިންފާރު ވަކިކުރެވި، އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރަށް ފާރަވެރިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުސްތޫރުގެ މަގުސަދާ ހިލާފު ވާހަކަފުޅެވެ. ރާއްޖޭގެ 338،434 މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ގޮތަށް ގާނޫނު ހެދުމަށްޓަކާ ހޮއްވެވި 85 މަންދޫބުނާއި އަދަލުއިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓުތަކާއި އެއްބާރުން އަނެއް ބާރަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށްޓަކާ ވަކިކޮށްފައިވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރަށް ދީފައިވާ އިހްތިސާސުގެ ބޭރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފިކުރާއި ހިޔާލު ހޯއްދެވުމުގެ ބަދަލުގައި ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ޔާމީން ވިސްނައި ދެއްވަން އެ މަސައްކަތްޕުޅު އެ ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމާ ބީރަށްޓެރި ވާހަކަތަކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތަކާއި ހިޔާލާއި ފިކުރާއި އިހްސާސްތައް އެނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް ވަނުމުންނެވެ. އެއީ ޖިފުޓިއެއް ކަމަށްވިޔަސް ވެސް މެއެވެ. އެއް މޭޒުމަތިން ކައި، ސުފުރާގެ ފަޅުކަން ފިލުވަދީގެންނެވެ. ސާފު ވައި ލިބޭ ޖައްވުގައި ރުކުގެ ހިޔަލުގައި ހޮޅު އަށީގައި ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަލާން އެމަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.

މީހުން އެއްކޮށްގެން ޕޯޑިއަމަކަށް އަރައި، ރައްޔިތުންނާ ނުގުޅޭ، ވާހަކަތައް ބަންޑުކޮށްލުމަކުން ނުފުދެއެވެ.

ދެން އޮތީ ކެމްޕެއިންގެ އަނެއް ފަރާތެވެ. ކެމްޕެއިންގައި އިބޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅެވެ. މިހާތަނަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ 130 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އާބާދީގެ 55 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުންނާ އެ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ހޮޅުއަށްޓަކަށް ފަން ޖިފުޓިއަކަސް، ކޮޅާކޮޅު ނޭނގޭ ސަރާސަރު ކަނޑައަކަށް އެރިޔަސް، ޖެހުނު ރާޅެއް އެ ދަނީ ކަފަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބެލުމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެށިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހ މ ޒ

8 މަސް ކުރިން

"އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން އެމްއެންޑީއެފް އުވާލުމުގެ ވާޙަކަ ދައްކާއިރު އަނެއްކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިން ގޮސް އަވައްޓެރި ޤައިމުތަކުގައި ތިބޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ގޮސްފައިވާ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރާއްޖެއަށް އަރަން މި ގޮވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަތްތިލަބަޑި ޖަހަން މިތިބެނީ. މީ ކޮންފަދަ ބޮޑު ހިތާމައިގެ ދަނޑިވަޅެއްތޯ؟" މުޙައްމަދު ނަޝީދުމެންގެ އަމަލުތަކަށް ބައެއް ދިވެހިން ތާއީދު ކުރާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން!

0
4