18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

1އެމްބީޑީގެ ކޮރަޕްޝަން

1އެމްބީޑީގެ ކޮރަޕްޝަން: ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

  • ލޯގެ މައްޗަށް އަށް ދައުވާއެއް ކުރެވިފައިވޭ
  • ލޯގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 07:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ލޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުން ވެގެންދާނީ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އޭނާ މެލޭޝިއާއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެޅޭ މައި ފިޔަވަޅަށް -- އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށްވާ ލޯ ޓައެކްގެ މައްޗަށް މަނީ ލައުންޑަރިންގގެ އަށް ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް މެއި މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގެން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު ކަމުގައިވި ވަން އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލޯ ޓައެކް ނުވަތަ ޖޯ ލޯ ގެ މައްޗަށް ހުކުރު ދުވަހު ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެ ޚިޔާނާތުގެ މައި މުގުލެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެކެވެ.

ފިލައިގެން އުޅެމުންދާ ޖޯ ލޯ މަކާއޯގައި އުޅުމަށްފަހު މިހާރު އުޅެމުންދަނީ ޗައިނާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

ލޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުން ވެގެންދާނީ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އޭނާ މެލޭޝިއާއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެޅޭ މައި ފިޔަވަޅަށްކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ އަމަރް ސިންގހު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވީ އިދާރީ ވެރިރަށް ޕުތްރަޖަޔާގެ ކޯޓްގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އަށް ދައުވާއެއް އުފުލިފައިވާކަމަށެވެ.

ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ އެންޓި ޓެރެރިޒަމް އަދި ޓެރެރިޒަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

ލޯގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ލޯއަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށްވަނީ އަމުރުވެސް ނެރެފައެވެ.

ލޯގެ ތަރުޖަމާނުވަނީ ލޯއަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއްކަމަށް ބުނާ ބުނުން ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގައި މިހާރު އޮތް ބޮޑުވަޒީރު މަހާތިރުގެ ސަރުކާރަކީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ތަކުރާރުކޮށް ސާބިތުކޮށްދެމުންދާއިރު މެލޭޝިއާގައި ލޯގެ މައްޗަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހިންގިދާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާއި ނަޖީބުގެ ބައިވެރިން 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު މެއިމަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މަހާތީރު މުހަމަދުވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަލުން ފައްޓަވާފައެވެ.

ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާއިން ގަނެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މުދާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާއިރު ލޫޓުވާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު 4.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

1އެމްޑީބީގައި ލޯގެ ރަސްމީ ދައުރެއް ނެތް ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބޮޑު ނުފޫޒެއް އެ ފަންޑުގެ މައްޗަށް އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް