23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: އިބޫ

  • މި ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ
  • ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސަކަށް ހުންނަންވާ މީހަކު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސުވާލުތަކެއްކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 03:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ރާއްޖެޓީވީގެ \"އިބޫ\" ޕްރޮގްރާމްގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެއީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުވާލު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމިނަށް ރަސްމީކޮށް އެރުވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އިބޫއަށާއި އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސުވާލުތަކެއް އިބޫ އަށް ކުރިމަތި ކުރުވާފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަން ނުހިނގާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ދެއްވައި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "އިބޫ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލުތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސަކަށް ހުންނަންވާ ބޭފުޅަކު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސުވާލުތަކެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.

"މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އޮންނާނެތޯ މިއީ ސުވާލު އުފެދޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫން. އެއީ ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ސުވާލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ. އެއީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އެތައް ޒަމާނުއްސުރެ ހިތުގެ އަޑިން އެންމެން ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ކަމެއް. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ ސުވާލުތައް އުފައްދާކަށްވެސް ނުވާނެ. އެއީއަކީ އެއް އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމެއްކަމަށް." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް "ފޯކަސް ކޮށްގެން" އެއަށް ހައްލު ލިބޭނެ ގޮތްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް