21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 ފިހާރަ މި އަހަރު ބަންދުކުރަނީ!

 • އައުޓްލެޓްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 • ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓޯރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 • ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 13:04 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ ސްޓޯރެއް -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 އައުޓްލެޓެއް މި އަހަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން 20 ސްޓޯރެއް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ސޭލްސް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރގައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޯރުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ އިރު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަނަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ހިންގި ހަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތިވާ ސާމާނާއި އެތެރެއިންލާ އަންނައުނާއި އަންހެންނަށް ހާއްސަ ދަބަހާއި މޭކަޕް ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ "ބޮމް ޝެލް" ސެންޓަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް