25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އަޟްޙާ ޢީދު

ބެރަށް ފައި ހަމަކޮށް، ކުރިއަށްގެންދާ ގަމު ކޯޑި ކުޅިވަރު

 • ކޯޑި ނެރެ ދައްކާލުމަށްފަހު ފިރިހެންވެރިން ރުކެއްގައި ކޯޑި އެލުވަނީ
 • އަހެންވެެރިން ކޯޑި ކަނޑާނެ މީހެއް ހޯދުމަށްފަހު ކޯޑި ކަނޑާނެ
 • ކޯޑި ކެނޑި މީހާ ހޯދުމަށް ފަހު އެނާގެ ގައިގައި އަޅުދެލި ކުރަހާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ކޯޑި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯޑި އޭ ބުނުމުން އެއީ ކޯއްޗެއް ކަން ބައެއް މީހުންނަން ނޭގިދާނެއެވެ. އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން "ކޯޑި ކުޅިވަރު" އަކީ އެންމެ ހާއްސަ ކުޅިވަރެއެވެ. ހައްދުންމަތީގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އަޝްހާ އީދު ހާއްސަ ވަނީ ކޯޑި ކުޅިވަރާ އެކުގައެވެ.

ކޯޑިއަކީ އަޝްހާ އީދުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގައި ފިރިހެންވެރިން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗަކެއެވެ. ރުކުގެ ފަންބޭނުންކޮށްގެން، ތައްޔާރުކުރާ ކޯޑިގައި ފަނުން ދޫނި ފަދަ ތަކަތި އެލުވާފައި ހުރެއެވެ. ބައެއް ރަށްތަކުގައި މިހާރު މިކަން ކުރަނީ އެކި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ރީތި ކަރުދާހުން އެއްޗެހި ހަދައިގެންނެވެ. އެހެންނަވެސް ގަމުގެ ކޯޑި އަދިވެސް ތައްޔާރުކުރަނީ އިހުޒަމާނުގައި އެކަން ކުރާ ގޮތަށެވެ.

ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ކޯޑި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން

ކޯޑި ހެދުމަށްފަހު ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށު ފިރިހެންވެރިން ކޯޑި ހިފައިގެން ނުކުންނަނީ ބެރަށް ފައި ހަމަކުރަމުންނެވެ. ކޯޑި ޖަހަން ފިރިހެން ވެރިން ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާއިރު، ކޯޑި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އިހުގެ ކޯޑި ލަވަތައް ކިޔައެވެ. ބޮޑުބެރާއިއެކު ކޯޑި ހިފައިގެން ހިނގާއިރު ބައެއް ފިރިހެންވެރިން ބެރަށް ފައި ހަމަކުރުއެވެ. ކޯޑި ނެރެ ދައްކާލުމަށް ފަހު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ކޯޑި އެއަވަށުގެ އަންހެންވެރިންގެ ބޮލުގައި ޖަހައެވެ. "ކޯޑިއޯ" އޭ ކިޔާފައެވެ. އެއީ ޒަމާނުންސުރެ މިކަން ކުރާ ގޮތެއެވެ.

ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ކޯޑި ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން

ކޯޑި ނެރެ ރަށުގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކޯޑި ހިފައިގެން ހިނގުމަށް ފަހު، ފިރިހެން ވެރިން ބިލައްދަފި ނަގެއެވެ. އެއަށްފަހު ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ކުރިމަތީގައި ކޯޑި ރުކެއްގައި އެލުވައެވެ. ދެން އޮންނާނީ ރަށުގެ އަންހެންވެރިން އެ ކޯޑި ކަނޑާނެ ފިރިހެނެއް ހޯދުމެވެ. އަންހެވެރިން ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ވެސް ކޯޑި ކަނޑާނެ މީހެއް ހޯދާނެއެވެ. ކޯޑި ކަނޑާލުމުން ފިރިހެންވެރިން ކޯޑި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. ކޯޑި ކެނޑި މީހެއް ހޯދުމަށެވެ. ޝަރީއަތުން ކޯޑި ކެނޑި މީހާއަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެނާގެ ގައިގައި އަޅިދެލިން ކުރެހުމަށްފަހު ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ގަން ހިންގުމަށް ހުކުމް ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް