20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރައީސް ޔާމީން

ދައުލަތެއް ހިންގޭނީ ވެރިކަން ކުރާ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތުމުން: ރައީސް ޔާމީން

  • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް އިންތިޚާބަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 15:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުލަތް ހިންގޭނީ ދައުލަތް ހިންގަން ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ވެރިއަކަށް އަންނަ މީހަކުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގަން ތަފާތު އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާނާތް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ރައްޔިތުން ޖަވާބުދާރީ ވާން އަންނަ އެންމެ އިސް މީހާގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔާ އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ތަފާތު އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދައުލަތެއް ހިންގައެއް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ ދައުލަތް ހިންގާލެވޭނީ ދައުލަތް ހިންގަން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތިއްޔާ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މި ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ބުނާ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް އިންތިޚާބަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހަވާލުކޮށްގެން އެޅި ބަނދަރު ރައީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވާ އިރު އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 44.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ. އެ ބަނދަރުގެ ދިގު މިނުގައި 700 މީޓަރު ހުރިއިރު ފުޅާމިނުގައި 250 ފޫޓު ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބުނެލީ

4 ހަފްތާކުރިން

ހަތްސަތޭކަ މީޓަރ ހާދަ ދިގޭ ރަނގަޅުކޮއްލާ

0
0