23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޕެޕްސިކޯ

ޕެޕްސިކޯއިން 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ސޮޑާސްޓްރީމް ގަންނަނީ

  • މިއީ އިންދްރާ ނޫޔީ ސީއީއޯގެ މަޤާމުން ވަކިވާނެކަން އިއުލާންކުރިފަހުން ޕެޕްސިކޯއިން ގަންނަ ފުރަތަމަ ކުންފުނި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސޮޑާސްޓްރީމް ގަތުމުން ޕެޕްސިކޯގެ ދަށްވަމުންދާ ވިޔަފާރިތަަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދޭނެ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަމިއްލައަށް ފިޒީ ޑްރިންކްތައް ތައްޔާރިކޮށްލެވޭ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުނި ސޮޑާ ސްޓްރީމް ގަންނަން ޕެޕްސިކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. 

ޕެޕްސިކޯއިން އިސްރާއީލަށް ނިސްބަތްވާ ސޮޑާސްޓްރީމް ގަންނަނީ 3.2 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ. މި ނިންމުމާއިއެކު، ޕެޕްސިކޯގެ ހަކުރު އަޅާފައިވާ ތައްޔާރީ ބުއިންތަކަށް ތަރުހީބު ކުޑަވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލެމުންދާ ބާޒާރުގެ ހިއްސާ އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ދެކެއެވެ. 

މިއީ ޕެޕްސިކޯގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 12 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދޭނެކަމަށް އިންދްރާ ނޫޔީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަހުން ޕެޕްސިކޯއިން އިއުލާންކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެވެ. ޕެޕްސިކޯއިން ސޮޑާސްޓްރީމްގެ ހިއްސާތައް، ހިއްސާއެއް 144 ޑޮލަރުގެ މަގުން ގަންނަން ނިންމިއިރު، މިއީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިއްސާގެ ބާޒާރުތައް ބަންދުކުރިއިރު ސޮޑާސްޓްރީމްގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ހުރި މިންވަރަށްވުރެ 11 އިންސައްތަ މަތި އަދަދެކެވެ. 

ނޫޔީއަށްފަހު ޕެޕްސިކޯ ހިންގުމާއި ހަވާލުވާ ރަމޯން ލަގުއާރޓާ ބުނީ ސޮޑާ ސްޓްރީމް ގަތުމަކީ ޕެޕްސިކޯގެ ވިޔަފާރީގެ މިސްރާބު ހުރި ދިމާއަށް ދިޔުމަށް މުހިއްމު ނިންމުމަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

ސޮޑާސްޓްރީމް ގަތުމަށް ޕެޕްސިކޯއިން ބޯޑުން ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، ކުންފުނި ވިއްކާލުމަށް ސޮޑާސްޓްރީމްގެ ބޯޑުންވެސް ވަނީ ފެހި ސިންގަލް ދީފައެވެ. ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިިވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދިނުމުން ސޮޑާސްޓްރީމްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރުހުން އެކަމަށް އަދި ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޑީލް އެއްކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައެވެ. 

ސޮޑާސްޓްރީން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ 1903 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. އެކި މެނޭޖްމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ހިންގުމަށްފަހު 1985 ވަނަ އަހަރު ކެޑްބަރީ ޝްވެޕްސްއިން އެކުންފުނި ގަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް 1998 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލުގެ ސޮޑާ-ކްލަބް ކުންފުނިން ސޮޑާސްޓްރީމް ގަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް