19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފުވައްމުލަކުން މި ދައްކާލީ ބޮޑު މަންޒަރު، ވޯޓް ދޭނީ ބަދަލަކަށް: ޝާހު

 • ފުވައްމުލަކުގެ ސިޓީއަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އިހްމާލުވަފައި
 • ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތަކުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފުން ބިރުފަހަނަ އަޅާ ގޮސް ބައިވެރިވާން ފަށައިފި
 • ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވި
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 22:31 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ފެނިގެންދަނީ ބޮޑު މަންޒަރު ކަމަށާއި ތާއިދު އޮތީ ކޮންބޭފުޅަކަށް ކަން މިހާރު ސާފު ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާދައްކަވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބުގައި އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބަދަލަކަށް ވޯޓް ދޭނީ ބަދަލަކަށް ކަމަށާއި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަން ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. 

"ތިބޭފުޅުން ބަދަލަކަށް ނަންބަރު ދޭކަށް ދައްކާލާ، މި ފުވައްމުލަކުން ދައްކާލާ. ބޮޑު މަންޒަރު މި އޮތީ ފެންނަން، މި ފުވައްމުލަކުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރާނަން. އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަން ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ. ރައްޔިތުންނަން ކުރިއެރުމެއް އޮންނާނީ. މި ފަހަރު މި ބަދަލު ގެނެސްގެނޭ،" ޖަލްސާގައި ވާދަކަދައްކަވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މުވައްޒިފުންނަން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބިރުދައްކާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒިފުން ބިރުފަހަނައަޅާ ގޮސް، މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް މައުމޫނަން ސަޕޯޓް ކުރައްވާ ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާ ކަން ޝާހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސާހު ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އެކަށީގެންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފުނާޑު އަވަށު ހަދުވަލި ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ސިޓީގެ އަށް އަވަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް