19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޓްރަމްޕްގެ ހަމަލާތައް މުސްލިމު

މުސްލިމު ހަތް ގައުމަކަށް ވިސާ ނުދޭ ގަރާރުގައި ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައިފި

  • ސީރިޔާ، އިރާގް، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް ވިސާ ނުލިބޭނެ
  • ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޖޭމްސް މެޓިސް ވަނީ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާފަ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ޓްރަމްޕް ގަރާރެއްގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

ހަތް ގައުމަކުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މިއީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފާސްކުރި ގަރާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި، އެމެރިކާ އިން އިސްކަންދޭނީ އެގައުމުގެ ދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މި ގަރާރުގެ ސަބަބުން، ސީރިޔާ، އިރާގު، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް އެމެރިކާއިން ވިސާއެއް ނުދޭނެ އެވެ. ސީރިޔާއިން ހިޖުރަކުރާ މީހުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ހުއްޓުވޭނެ އެވެ. އަދި، މިއަހަރު އެމެރިކާއިން ހިމާޔަތްދޭނީ އެންމެ 50،000 ރެފިއުޖީންނަށް ކަމަށް ވެސް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ޓްރަމްޕް ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުން ރުހުންދިން ޖެނެރަލް ޖޭމްސް މެޓިސް މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެވެ.

 

ހުކުރުދުވަހު އޭބީސީ ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ހިޖުރަކުރާ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އެމެރިކާއަށް އަގު ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ މި އިންޓަވިއުގައި ސެންބަރނަޑީނޯ އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 11ގެ ހާދިސާ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

 

ސެންބަރނަޑީނޯގެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެމެރިކާއަށް އުފަން މެދުއިރުމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 11ގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށްވާއިރު، މިގަރާރުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިސްތިސްނާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ދެ ހާދިސާއެއް ފާހަގަކުރައްވާފައި، ހާދިސާއާ ގުޅުން ނެތް ގައުމުތަކެއްގެ ރައްޔިތުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސިޔާސީ މަޝްރަހު ދިރާސާކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް