23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މަސްޖިދުލް ޙަރާމް

އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްގެ އިމާމަކު ސައުދީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފި!

 • ޙައްޔަރުކުރީ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން
 • ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުަނަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު
 • ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 11:52 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޙަރަމްފުޅުގެ އިމާމް އައްޝައިޚް ޞާލިޙު އާލްޠާލިބް -- ހަަވަރސްޓީވީ

މައްކާގެ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމް (ޙަރަމްފުޅު) ގެ އިމާމު އަދި ޚަތީބެއް ކަމުގައިވާ އައްޝައިޚް ޞާލިޙު އާލްޠާލިބް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމުގައި، ސަޢޫދީ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާ އަރަބިކްގެ ޚަބަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޝައިޚް އާލްޠާލިބު ހައްޔަރު ކުރީ އޭނާ ދެއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާއެއްގައި އަނިޔާވެރި ވެރިންނާ ދެކޮޅު ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

ޝައިޚް ޞާލިޙު އާލްޠާލިބްގެ ޚުތުބާގައި އެވާހަކަ ގެންނަވާފައިވަނީ، މުންކަރާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުންނެވެ.  

ޝައިޚް ޞާލިޙު އާލްޠާލިބްގެ އިތުރުން މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގެ އިމާމުންގެ ގޮތުގައި 10 ވަރަކަށް ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްސުދައިސް، ސުޢޫދު އައްޝުރައިމް، ބަންދަރް އަލްބަލްބަލާ، އުސާމާ އަލްޚައްޔާޠު، ފައިޞަލް ޣައްޒާވީ، މާހިރު އަލްމުޢައިޤިލީ، ޚާލިދު އަލްޣާމިދީ، ޞާލިޙު ބިން ޙުމައިދު އަދި ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަވާދު އަލްޖުހަނީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހައްދަވާފައިވާ ޝައިޚް ޞާލިޙު އާލްޠާލިބަކީ ޙަރަމްފުޅުގެ އިމާމުކަން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން މާއްކާގެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަންވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޝޭޚް ސޯލިހު ނިސްބަތްވާ އާއިލާއަކީ ސައިންސާއި ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިތުރުން ޙާފިޒުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އާއިލާއެކެވެ.

އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމުގެ އިމާމަކަށް އޭނާ އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ ހިޖުރައިން 1423 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިން ގެންދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން 8 އިލްމުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސްތަކެއްގައެވެ.

ހުކުރު ޚުތުބާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާއި ގުޅިގެން ޝޭޚް ސޯލިޙް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ކުރިން ހުކުރު ޚުތާބާއެއް ދެއްވަނިކޮށްވެސް އިމާމަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝޭޚް ސާލިޙް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން ޙައްޖުވެރިންނަށް ތަހުނިޔާކިއުއްވައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި ހުކުރު ދުވަހު ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ތަންކޮޅެއްވެސް ހިމަނުއްވާފައި ވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް