21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޕިއްޒާބޯނާ

އީދު ތެރޭ ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާއެއް އެންމެ 99 ރުފިޔާއަށް!

 • ރެގިއުލާ ފްލޭވާޒްގެ ޕިއްޒާ ލިބެނީ 99ރ އަަށް
 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް 23 އަށް
 • ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕުން ވެސް އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެ ޕިއްޒާއަށް
 • ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕުން ވެސް އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެ ޕިއްޒާއަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 19:42 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޕިއްޒާބޯނާގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މި އީދު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން އީދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. ޕިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަން ތެރޭގައި "ރެގިއުލަރ" ފްލޭވަރޒްގެ ޕިއްޒާ 99 ރުފިޔާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި "ރެގިއުލަރ" ފްލޭވަރގެ ތެރޭގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ފްލޭވާޒް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕިއްޒާބޯނާގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމީ އީދު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ޕިއްޒާ ލިބޭނެ މަގު ފަހި ކުރުމަށް ކަމަށާއި ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޕިއްޒާށް އޯޑަރކޮށް، މޭނޫ ބެލުމުގެ އިތުރުން ޕިއްޒާ ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ތެރޭގައި ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދޭއިރު ޕިއްޒާ އާއެއްކޮށް 500 އެމްއެލް ކޯކް ފުޅިއެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މާދަމާ (އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހު) ޕިއްޒާބޯނާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ މެންދުރު 2 އަކުން ދަންވަރު 12 އަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހާއި 23 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10.30 އިން ދަންވަރު 12 އަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންއާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށާއި ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރ ކުރުމަށް 3009779 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ޕިއްޒާބޯނާ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާ އިން އިތުރަށް ބުނީ އީދު ބަންދަށްފަހު އެފަރާތުގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާއަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޕިއްޒާއެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް