21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މާލީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

މާލީގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ރައީސް ކެއިޓާކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

  • ކެއިޓާ ވަނީ އިންތިޚާބުގެ 67.2 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައި
  • ވޯޓުލާން ނިކުތީ އެންމެ 34 އިންސައްތަ މީހުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 18:30 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ރައީސް ކެއިޓާ -- ރޮއިޓަރސް

އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެފްރިކާގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ މާލީގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ މިހާރުވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހިމް ބުބަކާރް ކެއިޓާކަމަށް އެޤައުމުގެ ދުސްތޫރީ ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މާލީގެ ދުސްތޫރީ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާއިއެކު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު، އައިބީގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކެއިޓާގެ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 5 އަހަރު ފެށިގެންދާނެއެވެ. 

ކެއިޓާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަމަށް ދުސްތޫރީ ކޯޓުން ނިންމީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާކަމަށް އިިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ސުމައިލާ ސިސޭ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވަމުންނެވެ. ސިސޭ ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު މާލީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓެރިޓޯރިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އިއުލާންކުރި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މާލީގެ ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ނޫންކަމަށެވެ. އިއުލާންކުރެވުނު ރަސްމީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ސިސޭއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 32.8 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ. އަދި ކެއިޓާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 67.2 އިންސައްތަ ވޯޓާއިއެކުގައެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ 2.7 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެއީ މާލީގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 34 އިންސައްތައެވެ. 

ސިސޭ ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް 51 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކެއިޓާގެ ސަރުކާރުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލީކަމަށެވެ. 

އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރި ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ އޮބްޒަރވަރުން ބުނީ އިންތިޚާބުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ބައެއް ކަންކަން ހިނގިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބު އޮޅުވާލިކަމަށް އެއިއްތިޙާދުން ނުބުނެއެވެ. 

ކޯޓުގެ ނިންމުމާއިއެކު ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޯންއާއި އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވަނީ ކެއިޓާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަނގުރާމަވެރިންގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާ މާލީގައި ސުލްހަ ބެލެހެއްޓުމަށް ފަރަންސޭސީވިލާތާއި އދގެ ބޮޑު ލަޝްކަރެއް އެޤައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް