19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ތެލުގެ ބާޒާރު

ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ތެޔޮ ބޭރުކުރެވޭނެ: ސަޢޫދީ

  • އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ސަޢޫދީ އަރަމްކޯއިން ހާމަކުރި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 17:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސަޢޫދީގެ ހަކަތަޔާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޚާލިދު އަލް ފާލިޙް -- އޭއެފްޕީ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަކަށް ތެޔޮ ނެގޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސަޢޫދީގެ ޤައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި ސަޢޫދީ އަރަމްކޯގެ ޗެއަރމަން އަދި ސަޢޫދީގެ ހަކަތަޔާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޚާލިދު އަލް ފާލިޙް ވިދާޅުވީ ތެލުގެ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ސަޕްލައިކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް އެކުންފުނިން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ސަޢޫދީ އަރަމްކޯއިން ހާމަކުރިއިރު، އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަން ވާން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އެކުންފުނިން އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.

ސަޢޫދީ އަރަމްކޯގެ ހިއްސާ ވިއްކުން ވެގެންދާނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުންފުންޏަކުން ހުޅުވާލާ އެންމެ ބޮޑު އައި.ޕީ.އޯ އަށެވެ. 

ތެލުގެ ބާޒާރު އަނެއްކާވެސް ހަމަޔަކަށް އެޅެމުންދާއިރު، މިދޭތެރެއަކުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން، އެސިނާޢަތުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ހުރި ޓްރިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަނެއްކާވެސް ތެޔޮ ނަގާ ސާފުކުރުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް އިންވެސްޓްކޮށް، އައު ޓެކްނޮލޮޖީގައި އިނެވެސްޓްކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތެޔޮ ނެގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އިނެވެސްޓްކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އަލް ފާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސަޢޫދީ އަރަމްކޯއިން ވަނީ ދާދިފަހުންވެސް އައު 2 ތެޔޮވަޅާއި ޤުދުރަތީ ގޭސް ރިޒަރވެއް ހޯދާފައެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ އެންމެގިނައިން ބޭރުކުރާ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ސަޢޫދީއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށެވެ. ސާފުނުކުރާ ތެލުގެ އިތުރުން ޤުދުރަތީ ގޭހާއި ޕެޓްރޯކެމިކަލް ނަގާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްވެސް ސަޢޫދީ އަރަމްކޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް