21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކުޅުދުއްފުށީ ރޯހައުސްތައް

ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވެފައި އޮއްވާ ވީރާނާވަމުންދިޔަ ކުޅުދުއްފުށީ ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކޮށްފި

  • ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރީ ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަން ކައިރިވެފައި އޮއްވާ
  • ބައެއް ތަންތަނުގައި ކަރަންޓެއް އަދި ނަރުދަމާވެސް އަޅަފައެއް ނުވޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ކުޅުދުއްފުށީ ރޯ ހައުސްތައް -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

ނިމިފައި ހުންނަތާ ހަ އަހަރުވެ، ވީރާނާވަމުންދިޔަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރޯ ހައުސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފިއެެވެ.

ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް ވަނީ އިއްޔެ އެރަށަށް ގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވީ އެބޭފުޅުންނެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް މިކަމުގައި ނެތެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފެށި އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރޯ ހައުސް ލިބުނު 58 މީހަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެތަންތަން ވީރާނާވަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް އެ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާފައިފައިވާ ރޯ ހައުސްތައް އޭގެ ވެރި ފަރާތްތަކާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ތަޅުދަނޑިތައް ހަވާލުކުރީ ވަގުތުން އެތަންތަނަށް ވަދެވޭނެކަމަށް ބުނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަންތަން ހުރީ ބޯ ގަސްތައް ފަޅާ ވާ ހެދިފައިކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ގެތައް ހުރީ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ހަސަނާތު މިސްކިތުގެ ކައިރީގައި ހުރި ރޯ ހައުސްތަކު ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓު ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ، އެކަންކަން އީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު ހައްލުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޯ ހައުސްތަކުގެ މަރާމާތަށް ދާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ތަޅުދަނޑިތައް ހަވާލުކުރީ، ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ 18 ރޯ ހައުސް އާއި ރަށު ހަސަނާތު މިސްކިތުގެ ފުރަގަހުގައި ހަދާފައިވާ 40 ރޯ ހައުސް އެވެ. އެ ރޯ ހައުސްތައް ލިބިފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި ކައުންސިލުން ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ނެގުނު މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިޖުރަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ރޯ ހައުސްތައް އަޅަން ފެށި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ސަރަހައްދުގެ ރޯ ހައުސްތައް މި ސަރުކާރު އައިއިރު ހުރީ ނިމިފަ އެވެ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އަޅަން ފެށި 100 ރޯ ހައުސްތައް ވެރިކަން ވެއްޓުމާއެކު ހުއްޓުނު ގޮތަށް އަދިވެސް ހުރީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލުކުރި އެ ތަންތަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ ވީރާނާވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް