19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިމްރާން ޚާން

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރާނަން: އިމްރާން ޚާން

 • ރަސްމީ ބޭނުމަށް ބާއްވަވާނީ ދެ އުޅަނދު
 • ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ވެހިކަލް ބެލެހެއްޓި
 • ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުކުރާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 11:19 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން 20 އޯގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ -- ޕްރެސް ޓީވީ

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކުރައްވައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައްވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައެވެ.

އިމްރާން ޚާން ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޖުލައި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު އެމަނިކުފާނުގެ ތަހްރީކޭ އިންސާފު ޕާޓީ ކާމިޔާބު ކުރުމުންނެވެ.

އިމްރާން ޚާން އަށް ގައުމު ހިންގެވުމުގައި ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އިގްތިސާދީ ފުން ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމެވެ.

ވެރިރަށް އިސްލާމް އާބާދުގައި ހުންނަވައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ދެއްވި ތަގުރީރުގައި އިމްރާން ޚާންވަނީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރައްވައި ދަރަނި ކުުޑަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދަށްވަމުންދާ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒަރވް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އެހީވުމަށް ގައުމުން ބޭރުގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެންް ތިބި އެގައުމުގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުންނަށް އިމްރާން ޚާންވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

"ޕާކިސްތާނުގެ ތާރީޚުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ތިބި ވަރުގެ އިގްތިސާދީ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ނުތިބެން" "އިސްލާމިކް ވެލްވެފެއަރ ސްޓޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމު ހިންގަވާނެކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތި ދަރަނިވެރިވަފައިވާ ގައުމެއްގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭވާ ފަގީރުންނަށް، ދަނޑުވެރިންނަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާއެއް ނެތި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުނަށް ސާފު ބޯފެން ދެވޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް،" އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިކެޓް ކުޅުުއްވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވެންނެވި އިމްރާންވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން މެއިންޓަނަސް ކަންކަން ކުރާ 80 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ފްލީޓް ނީލަން ކިއުއްވައި ރަސްމީ ބޭނުމަށް ބާއްވަވާނީ ދެ އުޅަނދުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމްރާންވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި މަަސައްކަތްކުރާ 524 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެެއިން ގިނަ ސްޓާފުން ވަކިކޮށް ސާދާކޮށް އުޅެވޭކަމުގެ މިސާލު ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގެ ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކަވާނެކަމަށެވެ.

ގަޑިއިރަކަށް ދެމިގެންދިޔަ އެ ތަގުރީރުގައި އިމްރާން ޚާންވަނީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއިއެކު ސުލްހަ ދެމެހެއްޓުމާއި، މޫސުމީ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އަދި ސިިވިލް ސަރވިސް އިސްލާހު ކުރަން ބޭނުންވެފައި މިންވަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގައުމުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާނެ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަވެސްވަނީ ދައްކަވާފައެވެ.

އިމްރާންވަނީ ސްކެނޑިނޭވިއަން ގައުމުތަކުގައި އޮންނަފަދަ ޕްރޮގްރެސިވް ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވައި ޕާކިސްތާނުން އެގައުމުތައް މިސާލަކަށް ނަގަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް