13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެގެންދާނެ: އިބޫ

  • ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހޯދި ފައިސާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 01:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


މިރޭ މާލޭގައި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ޖަގަހަ ހުޅުވާ ދެއްވުމަށްފަހު އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އައްޑޫގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުނަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ޖަގަހަ ހުޅުވާދެއްވުމަށް ފަހު އިބޫ ވިދާޅުވީ ފަސް ހާސް އެނދުގެ ރިސޯޓެއް އައްޑޫގައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދެއް ކަމަށާއި މިއަދާ ހަމައަށް އައިރު ވެސް އެ ވައުދު ނުފުއްދުނު ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތު ރުފަތުރު އަގު ހެޔޮކޮށް ދިވެހިންނާ އަދި ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުމަށް ލިބިދޭ ފުރުސަތުގައި އައްޑޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނެ އެއް ކަންތައް." އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ އާބާދީގެ 8 ޕަސެންޓަކީ އައްޑޫ މީހުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ މާލޭއަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބަދަލުވާން ޖެހުނީ އައްޑޫއާމެދު އަޅާ ނުލާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފެށި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިމުނުކަން އިބޫ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.  

އައްޑޫ އަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން އެންމެ ބޮޑަށް "ފައްކާވެފައިވާ" އެއް ސިޓީކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އަނެއްކާ ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްގީކުރާނެ އެއް ސިޓީއަކީ އައްޑޫ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގައުމު ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭނެ ޖެހޭ ބާރުވެރިކަން ލިބިދީ، މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސްކޮށް މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލު ވެގެންދާނެ. އަދި ސިޓީން ލިބޭ އާމްދަނީން ވަކި ޕަސެންޓެއް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ އެއްކޮށް." އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހަމަ ޖެހިފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށްފަހު މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެ ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތް ކަމެއް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫ އަށް ކޮށްދޭނެ ބައިވަރު ކަންތައް ލިސްޓްކުރެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަންކަން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކެމްޕެއިން ބޮޑު ޖަލްސާގައި ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް