19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ އަށް އެންމެ ކަމުދާ ސެންޓް އިނގޭތަ؟

 • އިބޫ ބޭނުންކުރައްވާ އެއް ސެންޓަކީ އަމުއާޖްގެ އޯ ޕޮސް
 • އަމުއާޖް ބްރޭންޑްގް އެ ސެންޓް ތައާރަފްކުރި ފަހުން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެ ސެންޓް
 • އަމުއާޖް ބްރޭންޑްގް އެ ސެންޓްއަކީ އޮމާންގެ އުފެއްދުމެއް
ނާޒުމީ ސައީދު | NaazmeeS

| 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 14:31 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރާއްޖެޓީވީގެ -- އާކައިވް

ހަށިގަނޑުގައި މީރުވަސް ދުއްވައިގެން އަބަދު ވެސް ތާޒާކޮށް ތިބުމަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެއެވެ. ސާފުތާހިރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ހަށިގަނޑުގައި ދުވާ ނުބައިވަހުން ސަލާމަތްވުމަށް، މީރުވަސްދުވާ ތަފާތު ޑިއޮޑަރެންޓް ބޭނުން ކުރެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަށް މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓާއި އަތަރު ފަދަ އެއްޗެހި ހުސްވިޔަ ނުދީ ގެންގުޅެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް އެންމެ ކަމުދާ ސެންޓް އެނގެން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ މިއޮތީ އެ ސެންޓުގެ ވާހަކައެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެންމެ ޅަ ދުވަހުއްސުރެ އެމަނިކުފާނަކީ އަބަދު ވެސް ސާފުތާހިރު ކަމަށް ބައްލަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީރުވަހަށް ލޯބި ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންވެ ގައިގަ މީރުވަސް ދުއްވުމަށް އެންމެ ކުރީއްސުރެ ފަށައިގެން ވެސް އިބޫ ސެންޓު ބޭނުން ކުރައްވައެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަމުދާ އެހެން ސެންޓުތައް ވެސް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އިބޫ ބޭނުން ކުރައްވާ އެއް ސެންޓަކީ އަމުއާޖްގެ އޯ ޕޮސް އެވެ. އެއީ އޮމާންގެ އުފެއްދުމެކެވެ.

އަމުއާޖް ބްރޭންޑްގެ ސެންޓު ފުޅިއެއް

އޮމާންގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ސެންޓް ވިއްކާ " ހައުސް އޮފް އަމުއާޖް" އަކީ ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ލަގްޒަރީ ޕާރފިއުމް އުފައްދާ މަޝްހޫރު އެއް ބްރޭންޑެވެ.  ޕާފިއުމް އަކީ ސުލްތާން ޤަބޫސް ބިން ސައީދުގެ އެދުމުގެ މަތިން 1983 ން ފެށިގެން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މި ބްރޭންޑްގެ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ސެންޓާއި އަތަރާއި، ސްޕްރޭ، ޝަވަރޖެލް، ސައިބޯނި، ބޮޑީ ކްރީމް ފަދަ މީރުވަސް ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް މި ވަނީ މަގްބޫލުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

އަމުއާޖް ބްރޭންޑްގެ ސެންޓުފުޅިތަކެއް
 

ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ "އިބޫ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އަމުއާޖް ބްރޭންޑްގް އެ ސެންޓް ތައާރަފްކުރި ފަހުން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެ ސެންޓް ކަމަށެވެ. މީހަކު ހަދިޔާއަކަށް ސެންޓު ފުޅިއެއް ދޭނަމަ ދެއްވަން ވާނީ އެ ބްރޭންޑްގެ ސެންޓުފުޅިއެއްތޯ އެއްސެވުމުން ހިނިތުންވުމާއެކު އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއީ އެބޭފުޅެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް