13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16

އިންޑިއާ

އިންޑިއާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި

  • ކެރެލާ އަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ކެރެލާ އަށް ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ކުރަމުން ގެންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި އަދި ލިބެމުންދާ އެކި ގެއްލުމާ ގުޅިގެން، އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ހިތާމަފާޅު ކުރައްވާ ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް "ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށް" ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ކެރެލާ އަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާއިރު، މިއީ ވޭތުވެދިޔަ 100 އަހަރުތެރޭގައި ކެެރެލާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ހާދިސާއެވެ. މިހާތަނަށް 300000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގޯތިގެދޮރު ދޫކޮށް ދާން ޖެހިފައިވާއިރު، 80 ޑޭމެއް ވަނީ ބަންޑުން ޖަހާލާފައެވެ. 

އދ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފާން ޑުޖަރިކް، ނޫސްވެރިންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއަށް ކުރަމުން ގެެންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރަ، އދ. ގެ އިންސާނީ ކާރިސާތަަކާ ބެހޭ އޮފިޝަލުންނާއި އަދި އިންޑިއާގައި ހަަރަކާތްތެރިވާ އދ. ގެ ކަންޓްރީ ޓީމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންގެންދާ ބޯވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ފުރާނަ ގެއްލި، އެތައް ބައެއްގެ ގޯތިގެދޮރު ގެއްލި އަދި ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ޑުޖަރިކް ވިދާޅުވިއެވެ.   

އިންޑިއާ އަށް އެހީވުމަށް، އދ. އަށް އެގައުމުން އެދިފައިވާތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ޑުޖަރިކް ވިދާޅުވީ "އަދި އިންޑިއާ އިން އެފަދަ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމަކަމަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ." ކެރެލާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ މަރުވި ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ބިންގަނޑުކަނޑައިގެން ކުނިބުނީގައި ތާށިވެގެން ކަމަށެވެ. 

އަދިވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އަދި ރެޑް އެލާރޓް ވެސް ނެރެފައިވާއިރު، ކެރެލާގެ މައި އެއާރޕޯޓު ވަނީ 26 އޯގަސްޓާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. 

އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިން މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ކެރެލާގެ ސަރުކާރުން އާންމުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން އަންގާ އެންގުމަށް ބޯލެނބުމަށެވެ

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް