20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވުން

އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

 • އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގައި
 • ދިހަ އަހަރު ވަންދެން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރައްވާފައިވޭ
 • އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވެސް ވަޑައިގެންނެވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 15:07 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން -- އޭއެފްޕީ

ނޯބަލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހޯއްދަވާފައިވާ އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން ހޮނިހިރު ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަވަހާރަވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 80 އަހަރެވެ.

ގާނާއަށް އުފަން ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެއީ ކޮން އާލާސްކަންފުޅެއްކަން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އދ. އިން ވަނީ ކޯފަން އަވަހާރަވެއްޖެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުން 2006 ވަނަ އަހަރަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލްކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެއާ އެކު އެ މަނިކުފާނު އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަށް ވެވަޑައިގެންނެވި އެފްރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ވަނީ މެދުއިރުމައްޗާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ކޯފީ އަނާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވެއްޖެކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި، ކޯފީ އަނާން ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ އެމަނިކުފާނަކީ ދުނިޔެ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް