20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސިހުރު ހެދުން

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މިމައްސަލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާއި އިސް މުއައްޒަފެއް
  • ކައުންސިލްގެ ދެމުވައްޒަފުންގެ ބަންދަށް 8 ދުވަސް ޖަހާފައިވާއިރު އާންމުންގެ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް ވަނީ ޖާހަފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 16:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ސިހުރު ހަދާކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން މިއަދު މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކޯޓަށް ވައްދަނީ :ފޮޓޯ: ރިޔާޒް -- ޓްވިޓަރ

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމު ކުޅުދުއްފުށީގެ ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވީ ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހުކުުރ ދުވަހު އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުން އެކަކު ހައްޔަރު ކުރީ މިއަދު ފަތިހު ކަމަށެވެ 

މިމައްސަލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާއި އިސް މުއައްޒަފަކެވެ. ކައުންސިލަރަކު ވިދާޅުވީ މިދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާ ބަންދު ކުރިތަނުން ކަމަށެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މިހަތަރު މީހުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓަށް މުއްދަތު ޖެހުމަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ދެމުވައްޒަފުންގެ ބަންދަށް 8 ދުވަސް ޖަހާފައިވާއިރު މިއަދު ހައްޔަރުކުރި އާންމުގެ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލާގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ މީހުން ބުނި އޭގެން ގެންދިޔައީ ތައުލީމީ ދިޔާނާ ފޮތަކާ ދެން ދީނީ ގޮތުން އާންމުން ގެންގުޅޭ މައުލޫމާތު ހުރި ފޮތްތަކެއް ކަމަށް. ސިހުރު ހަދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫނީ ފޮތެއް ވެސް ނުގެންދާ ކަމަށް އެއާއިލާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ" ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވިއެވެ

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ފޯނު ވަނީ ފުލުހުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައިއެއް ނުވެ އެވެ. މިމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:54 ކުޅުދުއްފުށީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އެ ކޯޓު އަމުރުގައި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ސިހުރު ހާހޫރަ ހަދައި އަދި ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީކަމަށެވެ. އަދި ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ކޯޓު އަމުރުގައި ފުލުހުންނަށް ހުއްދަދީފައެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތިކަމަށް އެ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕެންޑްރައިވެއްގެ އިތުރުން ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތީގެ އިތުރުން ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ަިޖަހަާ

1 މަސްކުރި

ދެން ވެސްް އަތްޖަހާ

0
0
ހަޟަވެރކަން

1 މަސްކުރި

ސިހުރު ހަދާ މީހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި ނަމަވެސް ޤާނުނުލް އުޤޫބާތުގައި ސިހުރު ހެދުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައެއް ނޯވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސިހުރު ހެދުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ހިމަނަން މިހާރު ސަރުކާރުން ވަަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބިލް މިހާރު އޮތީ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައެވެ!؟

0
0
މުޝްތާޤް

1 މަސްކުރި

މިދެމީހުން ހައްޔަރު ކޮއްފައިވަނީ ހުލުހުންގެ ސިހުރު ހާހޫރު ޑިޕާރމަންޓަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން. މިޑިޕާރޓްމެންޓުން ވަނީ ޔާމީނުގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު ސިހުރު ހާހޫރު މުޅިރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސެކޭނެއް ކޮއްފައި.ހ

0
0
Musthofaa iburaahim

1 މަސްކުރި

Konmegotheh hadhaafaves thikankureveytho balaathi

0
0