22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރިއަލް އެސްޓޭޓް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު ވިއްކުން ނިއުޒިލޭންޑްގައި މަނާކޮށްފި

  • ބިލް ފާސްކުރުމަށް 63 މެމްބަރުން އަދި ދެކޮޅަށް 57 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި
  • ޖޫން މަހު ވިއްކި ގެދޮރުގެ 82 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ރައްޔިތުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ނިއުޒިލެންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް 60 އިންސައްތަ އުފުލިފައިވޭ -- ބީބީސީ

ނިއުޒިލޭންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ހުރި ގެތައް ނުގަނެވޭނެ ގޮތަށް ނިންމައި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފިޔަވަޅު ހަމައެކަނި އެޅިގެންދަނީ އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން ނުދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ސިންގަޕޫރަކީ ނިއުޒިލެންޑާއިއެކު ފްރީ-ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ދެ ގައުމުކަމަށްވާތީ އެ ދެ ގައުމު މި ގާނޫނުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

ނިއުޒީލޭންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު އުފުލި އެތައް ބަޔަކަށްވަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުލިބިއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްވުމާއި،ގެދޮރު އަޅާފައިވާ މިންވަރު މަދުވުމާއި،އިމިގްރޭޝަންގެ ސަބަބުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގެދޮރުގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައެވެ.

 ނިއުޒިލޭންޑުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އޯވަސީސް އިންވެސްޓްމެންޓް ބިލަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި ބިލް ފާސްކުރުމަށް 63 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާއިރު ދެކޮޅަށް 57 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑުން އެންމެ ގިނައިން ޕްރޮޕަރޓީ ގަންނަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިއުޒިލޭންޑުން އެންމެ ގިނައިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މުއްސަނދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް 60 އިންސައްތަ އުފުލިފައިވާއިރު، އަދި  އޯކްލަންޑްގައި މި އަދަދުވަނީ ދެގުނަ ބޮޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ދެތިންމަހު ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރިއަށްވަނީ ކުޑަ ފިނިކަމެއް ލިބިފައެވެ.

ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނިއުޒީލެންޑްގައިވާގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ވިއްކާ ގެދޮރުގެ އަގު ޖުލައި މަހު އެގައުމުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހުރީ 550،000 ނިއުޒިލޭންޑް ޑޮލަރު(360،500 އެމެރިކާ ޑޮލަރު)ގައެވެ.

ޖޫން މަހު ވިއްކި ގެދޮރުގެ 82 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ރައްޔިތުންކަމަށްވާއިރު ގައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ގެދޮރު ގަނެފައިވާ ނިސްބަތް ތިން އިންސައްތައަށް ވެސް ނާރައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް