22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިއަލް އެސްޓޭޓް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު ވިއްކުން ނިއުޒިލޭންޑްގައި މަނާކޮށްފި

  • ބިލް ފާސްކުރުމަށް 63 މެމްބަރުން އަދި ދެކޮޅަށް 57 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި
  • ޖޫން މަހު ވިއްކި ގެދޮރުގެ 82 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ރައްޔިތުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ނިއުޒިލެންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް 60 އިންސައްތަ އުފުލިފައިވޭ -- ބީބީސީ

ނިއުޒިލޭންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ހުރި ގެތައް ނުގަނެވޭނެ ގޮތަށް ނިންމައި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފިޔަވަޅު ހަމައެކަނި އެޅިގެންދަނީ އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން ނުދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ސިންގަޕޫރަކީ ނިއުޒިލެންޑާއިއެކު ފްރީ-ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ދެ ގައުމުކަމަށްވާތީ އެ ދެ ގައުމު މި ގާނޫނުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

ނިއުޒީލޭންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު އުފުލި އެތައް ބަޔަކަށްވަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުލިބިއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްވުމާއި،ގެދޮރު އަޅާފައިވާ މިންވަރު މަދުވުމާއި،އިމިގްރޭޝަންގެ ސަބަބުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގެދޮރުގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައެވެ.

 ނިއުޒިލޭންޑުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އޯވަސީސް އިންވެސްޓްމެންޓް ބިލަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި ބިލް ފާސްކުރުމަށް 63 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާއިރު ދެކޮޅަށް 57 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑުން އެންމެ ގިނައިން ޕްރޮޕަރޓީ ގަންނަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިއުޒިލޭންޑުން އެންމެ ގިނައިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މުއްސަނދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގައި ގެދޮރުގެ އަގު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް 60 އިންސައްތަ އުފުލިފައިވާއިރު، އަދި  އޯކްލަންޑްގައި މި އަދަދުވަނީ ދެގުނަ ބޮޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ދެތިންމަހު ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރިއަށްވަނީ ކުޑަ ފިނިކަމެއް ލިބިފައެވެ.

ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނިއުޒީލެންޑްގައިވާގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ވިއްކާ ގެދޮރުގެ އަގު ޖުލައި މަހު އެގައުމުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހުރީ 550،000 ނިއުޒިލޭންޑް ޑޮލަރު(360،500 އެމެރިކާ ޑޮލަރު)ގައެވެ.

ޖޫން މަހު ވިއްކި ގެދޮރުގެ 82 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ރައްޔިތުންކަމަށްވާއިރު ގައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ގެދޮރު ގަނެފައިވާ ނިސްބަތް ތިން އިންސައްތައަށް ވެސް ނާރައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް