13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މައްސަލަ

އެމްބަސީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލު ބަލައެއް ނުގަންނާނަން: ސާއިބް އުރައިކާތް

  • އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ްިއިޒްރޭލް ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

އިޒްރޭލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތޮލް އަވީވްއިން ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ޕަލެސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ ސާއިބް އުރައިކާތް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސީއެންއެންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރައިކާތް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޖެރޫސަލެމް އަކީ ވެރިރަށް ކަމަށް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުންވެސް ދައުވާ ކުރެ އެވެ. އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، އޭގެން ދޭހަ ވެގެންދަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމްކުުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ތަރުހީބު ނުދޭކަން ކަމަށް އުރައިކާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްރޭލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ ޑެނީ ޑެނޯން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޑެނޯން ވިދާޅުވީ ޖެރޫސަލެމް އަކީ އަބަދުވެސް އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށާއި އެކަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އިން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އުރައިކާތް ވަނީ ދެއެްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް