23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޓީވީން ފެންނަ އިބޫ ބޭބެ ފެނި، ޖުނާނާ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި

  • އިބޫ އާއި ދިމާވީ ދޮރުން ދޮރަން ކެމްޕެއިންގައި އުޅުއްވަނިކޮށް
  • އިބޫ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އިބޫ އަދި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ޖުނާނާ އިބޫގައިން ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަން ކެމްޕެއިން ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށެވެ. އެ ވަގުތު ޖަމާލުންދީން ސްކޫލު ކައިރީގައި ރައްދެބައިމަގު ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބައެއް މީހުން ނުކުމެތިބިއެވެ. އާދަކާދައިގެ މަތިން ހަވީރުގެ ވަގުތު ކަމަށް ވުމުން  އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީއެވެ. އިބޫ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި އާންމުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެތަނުގައި ތިބި އާންމުން ކައިރީގައި އިބޫ މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއިރު، ތުއްތު ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ޖުނާނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ކުއްޖާ އިބޫގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އެއަށް ފަހު ދޫކޮށްލާން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިބޫ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވެސް ކުޑަދިންގެ މެދުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަކީ މަގުބޫލު ބޭފުޅެއްކަން އިނގެއެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އެކުއްޖާ އިބޫގައިގައި ބައްދާލީ ޓީވީން ފެންނަ "އިބޫ ބޭބެ" ހަމަލޮލަށް ފެނުމުނެވެ. އިބޫ ބޭބެ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ޖުނާނާ ބުންޏެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިބޫގައިގައި ބައްދާލުމުން އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ކެމެރާމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެ ކުއްޖާއަށެވެ. ކެމެރާތަކުގެ ފޯކަސް އެކުއްޖާއަށް އަނބުރާލިއެވެ. ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ކެމެރާމަނުން ނެގިއިރުވެސް އެ ކުއްޖާ އިބޫ ދޫކޮށްލަން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ދެން ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެތީއެވެ. އެވަގުތު އިބޫ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މީހުން އައިސް އިބޫ އަދި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިބޫގައިން ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

 

ގަލޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން

އެއަށް ފަހު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ "ދައްތަ އާއި އެކީ ހިނގާށޭ، ހިނގާލާފަ ދާން" މިހެން ވިދާޅުވިއެވެ. އީވާ އެހެން ވިދާޅުވުމުން އެކުއްޖާ ހިނގައިގަތީ، އިބޫ އާއި އެކުގައެވެ. އިބޫގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓަށް އިބޫ ވެސް ހިންގެވިއެވެ. ރައްދެބައި މަގާއި ހިސާބަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަންވެގެން އިބޫ އެ ޖުއްކާ ކައިރީގައި އަދި އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އެހެން މީހުން  އެ ކުއްޖާ ކައިރީގައި އެހެން ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރިއެވެ.

 

 
ދޮންބިލަތް އަހުމަދު އިބޫ އަދި އަންނާނެ ކަމަށް ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުނަނީ

މިފަދަ އެތައް މަންޒަރެއް އިބޫ ކެމްޕެއިންގައި އުޅުންވާއިރު އެމަނިކުފާނާއި ދިމާވެއެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ މެދުގައި ވެސް އިބޫ ވަނީ މަގުބޫލުބޭފުޅަކަށް ވެފައެވެ. އިބޫގެ ހިތްހެޔޮ ކަމާއި މަޑުމައިތިރި މިޒާޖު މިއަދު އެންމެންނަން ވެސް ކަމުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޔޫސޭ

8 މަސް ކުރިން

މިހާޜު މައުމޫނު މޮޔަހެއްދިގޮތައް ކުޑަކުދިންވެސްތިކަމުގެތެރެއައްވައްދަނީތަ އެކުދިންގެމައިންބަފައިން ވެސްކުދިންސިޔާސީކޮއްލަނީ ދޯ ބަލަ މައުމޫނުވެސް އަޒުމެއްނުގުޑާނޭ ކިޔާގެންއެސޮރުފަކީރުމުޅިންހަލާކުކޮއްފި އެންމެފަހުން މިހާރުކުޑަކުދިންނާޖެހުނީ

0
2