21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޓީވީން ފެންނަ އިބޫ ބޭބެ ފެނި، ޖުނާނާ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި

  • އިބޫ އާއި ދިމާވީ ދޮރުން ދޮރަން ކެމްޕެއިންގައި އުޅުއްވަނިކޮށް
  • އިބޫ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އިބޫ އަދި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ޖުނާނާ އިބޫގައިން ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަން ކެމްޕެއިން ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށެވެ. އެ ވަގުތު ޖަމާލުންދީން ސްކޫލު ކައިރީގައި ރައްދެބައިމަގު ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބައެއް މީހުން ނުކުމެތިބިއެވެ. އާދަކާދައިގެ މަތިން ހަވީރުގެ ވަގުތު ކަމަށް ވުމުން  އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީއެވެ. އިބޫ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި އާންމުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެތަނުގައި ތިބި އާންމުން ކައިރީގައި އިބޫ މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއިރު، ތުއްތު ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ޖުނާނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ކުއްޖާ އިބޫގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އެއަށް ފަހު ދޫކޮށްލާން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިބޫ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވެސް ކުޑަދިންގެ މެދުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަކީ މަގުބޫލު ބޭފުޅެއްކަން އިނގެއެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އެކުއްޖާ އިބޫގައިގައި ބައްދާލީ ޓީވީން ފެންނަ "އިބޫ ބޭބެ" ހަމަލޮލަށް ފެނުމުނެވެ. އިބޫ ބޭބެ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ޖުނާނާ ބުންޏެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިބޫގައިގައި ބައްދާލުމުން އެވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ކެމެރާމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެ ކުއްޖާއަށެވެ. ކެމެރާތަކުގެ ފޯކަސް އެކުއްޖާއަށް އަނބުރާލިއެވެ. ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ކެމެރާމަނުން ނެގިއިރުވެސް އެ ކުއްޖާ އިބޫ ދޫކޮށްލަން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ދެން ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެތީއެވެ. އެވަގުތު އިބޫ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މީހުން އައިސް އިބޫ އަދި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ތުއްތު ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިބޫގައިން ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

 

ގަލޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން

އެއަށް ފަހު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ "ދައްތަ އާއި އެކީ ހިނގާށޭ، ހިނގާލާފަ ދާން" މިހެން ވިދާޅުވިއެވެ. އީވާ އެހެން ވިދާޅުވުމުން އެކުއްޖާ ހިނގައިގަތީ، އިބޫ އާއި އެކުގައެވެ. އިބޫގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓަށް އިބޫ ވެސް ހިންގެވިއެވެ. ރައްދެބައި މަގާއި ހިސާބަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަންވެގެން އިބޫ އެ ޖުއްކާ ކައިރީގައި އަދި އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އެހެން މީހުން  އެ ކުއްޖާ ކައިރީގައި އެހެން ބުނިނަމަވެސް، އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން އެކަން ގަބޫލުކުރިއެވެ.

 

 
ދޮންބިލަތް އަހުމަދު އިބޫ އަދި އަންނާނެ ކަމަށް ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުނަނީ

މިފަދަ އެތައް މަންޒަރެއް އިބޫ ކެމްޕެއިންގައި އުޅުންވާއިރު އެމަނިކުފާނާއި ދިމާވެއެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ މެދުގައި ވެސް އިބޫ ވަނީ މަގުބޫލުބޭފުޅަކަށް ވެފައެވެ. އިބޫގެ ހިތްހެޔޮ ކަމާއި މަޑުމައިތިރި މިޒާޖު މިއަދު އެންމެންނަން ވެސް ކަމުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޔޫސޭ

5 މަސް ކުރިން

މިހާޜު މައުމޫނު މޮޔަހެއްދިގޮތައް ކުޑަކުދިންވެސްތިކަމުގެތެރެއައްވައްދަނީތަ އެކުދިންގެމައިންބަފައިން ވެސްކުދިންސިޔާސީކޮއްލަނީ ދޯ ބަލަ މައުމޫނުވެސް އަޒުމެއްނުގުޑާނޭ ކިޔާގެންއެސޮރުފަކީރުމުޅިންހަލާކުކޮއްފި އެންމެފަހުން މިހާރުކުޑަކުދިންނާޖެހުނީ

0
2