18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، ސްކޫލުތަށް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރާނަން: އިބޫ

 • ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިހުރި އިމާރާތް ނިންމާނަން
 • ވައިކަރަދޫ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 16:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަށް އަނެއްކާވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ އަތޮޅަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅު ވައިކަރަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ އެރަށު ސުކޫލުގައި އިމާރަތް ކުރަމުންދާ ނުވަ ކުލާހުގެ އިމާރްތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ކުލާސްރޫމްތަށް ނިންމާ، ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އެރަށުގެ ސުކޫލް ވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އަނެންކާވެސް ސުކޫލުތަށް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. ސުކޫލްތަށް އެއްދަންފަޅިއަކަށް ބަދަލުކުރަންފެށީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ވަށާއިޖެހޭ ތައުލީމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

"ނުވަ ކުލާހެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއި ހުއްޓިފާ އޮތް ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގައި ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަށް އަނެއްކާވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން، އެގޮތުން މި ރަށުގައި ނުނިމިހުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށާ ވަރަށް އަވަހަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނިންމާ، މި ރަށުގެ ސުކޫލުތަށް ވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޝަތުގައި ދަންނަވަން" ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހދ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ހދ. އަތޮޅަކީ ރިސޯޓް މަދު އަތޮޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ވައިކަރަދޫ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަން އަރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަކި ރަށެއް ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ވައިކަރަދޫގައިވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އިބޫ ވަނީ އެ އަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރު، ހިރިމަރަދޫ، ނެއްލާއިދޫ، ނައިވާދޫ އަދި މަކުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އިބޫ އަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައިވާއިރު، ނެއްލައިދޫ އަދި މަކުނުދޫގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ ހަރުގެ ވަނީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ވައިކަރާދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް