22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ތުރުކީގެ އިގްތިސާދު

ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ތުރުކީ އިން ވައުދުވެއްޖެ

  • މިދިޔަ އަހަރު ލީރާގެ އަގުވަނީ 40 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައި
  • ލީރާގެ އަގު ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 20 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 08:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް -- ބީބީސީ

ތުރުކީގެ ފައިސާ، ލީރާގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ބާޒާރު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ވައުދުވެއްޖެއެވެ.

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ ތުރުކީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ހުއްރިޔަތުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

"ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ އަދި ބާޒާރަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ" ބެރާތް އަލްބައިރަކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާ އިރު ތުރުކީގެ ލީރާގެ އަގު ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 20 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ކުރިން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ލީރާގެ އަގު ވަނީ 40 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އަލްބައިރަކް ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުން އަވަސް ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، ލީރާގެ އަގު ވެެއްޓުމުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަޅާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެކަން ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހާމަކުރައްވާފައި މިވަނީ އެ ގައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓެނީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރުދޮޣާން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެެވެ.

އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވީ އެކަން ދިމާވާން ޖެހޭ އިގްތިސާދީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި މިއީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އޮރްދޮޣާން ވަނީ ލީރާގެ އަގު އެރުވުމަށްޓަކައި ޑޮލަރު ވިއްކާ ލީރާ ގަތުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭ ގޮތުުގައި ލީރާގެ އަގު ދަށްވަނީ ގައުމު އިގްތިސާދީ ކްރައިސިސްއަކަށް ދާ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަަބަބުންނެވެ.

ތުރުކީގެ އިންފްލޭޝަން 15 އިންސައްތައަށް އަރާފައިވާ އިރު ސްޓޮކް މާކެޓް ވެސް ވަނީ 17 އިންސައްތަ ވެއްޓިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް