21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ީއީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސް

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް ނޭރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އިންޒާރު ދީފި

  • އިނގިރޭސިވިލާތް އޮތީ އެގްރިމެންޓް ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރަށް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ރޮއިޓަރސް

އީރާނުގެ މައްސަލައިގައި ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާއި ވަކިވެ، އެމެރިކާއާއި އެއްކޮޅަށް އެރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެ، ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު، ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން ގެންދަނީ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މިމައްސަލައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އިންޒާރު ދެއްވަމުން އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވުޑީ ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިން އަރައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށެވެ. 

ވުޑީ ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ފިއްތުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް އެމެެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އިސްވެ ހުންނަވައި ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާއި އީރާނާއިއެކު އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުން އެއީ ބޭކާރު އެއްޗެއްކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަކީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އީރާނުން އެޤައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމެކެވެ. ވެރިކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރުވެސް ޓްރަމްޕް ގެންދެވީ އެ އެއްބަސްވުމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެ އެއްބަސްވުން އުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައި، އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވިއެވެ. 

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފަރަންސޭސީވިލާތާއި، ޖަރުމަންވިލާތުން ވަނީ ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެ، އެއްބަސްވުމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނިކުންނަކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް