20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ

ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން ބޭނުން: ރާޖްކުމާރު ރާއޯ

  • މިމަހުގެ 31 ގައި އޭނާގެ ސްޓްރީ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރާޖްކުމާރު ރާއޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފިލްމީ ކެރިއާގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އެކްޓަރ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އޭނާގެ ފިލްމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެޝަނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުންވިއަސް ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އަދި އޭނާގެ ގައިގައި އެކަމުގެ ގާބިލު ކަމެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކޮލެޓީއެއް ހަމަވުމުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ފަށަން ކަމަށް ރާޖް ކުމާރުގެ އިންޓަވިއުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ބުނީ އޭނާ ކިޔައިދޭން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެވާހަކަތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވީ ދުވަހަކުން ގެނެސްދޭނެކަމަށެވެ.

މިއަހަރަކީ ރާޖް ކުމާރަށް ފިލްމުތަކާއިގެން ބުރަ އަހަރެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އައިޝްވަރިޔާ އާއި އެކީ ކުޅުނު ފިލްމު "ފަންނޭ ޚާން"އިންނެވެ. އޭނާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު މިމަހުގެ 31ގައި ނެރޭ ފިލްމު "ސްޓްރީ" އާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގައި ނެރޭ "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް