20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ސީލައިފް ގްލޯބަލް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައި، ފްލެޓްތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭންގިފައި!

 • ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ނުލިބިގެން ކަންބޮޑުވެފައި
 • ޖުމްލަ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ
 • ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސީ ލައިފް އަށް ދައްކާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 13:27 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ހުޅުމާލޭގައި ސީ ލައިފް އިން ތަރައްގީކުރަން ބުނި ފްލެޓްތަކުގެ ކުރެހުމެއް -- އާކައިވް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އެޅުމަށް ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ވީނުވީއެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން، އެތަނަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދެއްކި ފަރާތަކުން ބުނީ، އޯގަސްޓް 2017 ގައި ބުކިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 50،000ރ. ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޑައުންޕޭމެންޓްގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު އެޕާޓްމެންޓް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ސީ ލައިފް އިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެގޮތަށް ސޮއި ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަށް ފަހު ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވުމުން އަނބުރާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ސީ ލައިފް ކުންފުންޏަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތް ވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ދަން. ފައިސާ ބަލާ އެހެން ދުވަހަކު އައުމަށް ބުނަނީ. ދުވަހަކު ފައިސާ ލިބޭ ތަނެއް ނާދޭ. އަޅުގަނޑަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަކަށް ލިބިފައި އިންނަ އެއްކޮޓަރީގެ ކުޑަ އެޕާޓްމެންޓެއް ކުއްޔަށް ދީގެން މިދިޔަ ދިހަ އަހަރު އެއްކުރި ފައިސާ އެއީ. ފައިސާ ހޯދޭތޯ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ. އެތަނަށް ދާ އިރު ސީލައފުގައި އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ތިބޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ޖުމްލަ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ސީ ލައިފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދުބާއީގެ ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި 3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި އޮފީސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާ އެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ތިން ބިމެއްގައި 800 އާއި 1000 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ފްލެޓެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މުޅި މަޝްރޫއުގެ ދިގުމިނަކީ ފަސް އަހަރެވެ. އެ ހާސް ފްލެޓް ވިއްކަން މާކެޓަށް ހުޅުވާލުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިޔު ޖެހިގެން އެ ތަނުން ފްލެޓް ގަނެފައެވެ. އަދި ފްލެޓް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ސީ ލައިފް ކުންފުނިން ވަނީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް މީހުން އަތުން ނަގައިފައެވެ. 

މި މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅުއްވާދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމެވެ. މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ސީ ލައިފް އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ އިރު ފްލެޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މާ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމަކުން ނުދެއެވެ. 

ސީލައިފް އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތަކުން ބުނީ، އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުދާ އިރު މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދާ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަނުކުރާ ކަމަށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށާއި ފްލެޓަށް ދެއްކި ފައިސާ އެކުންފުނިން އިންތިހާއަށް ލަސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އެފަދަ އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރައްޔިތުމީހާ

8 މަސް ކުރިން

"އަޅުގަނޑު ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ދަން. ފައިސާ ބަލާ އެހެން ދުވަހަކު އައުމަށް ބުނަނީ. ދުވަހަކު ފައިސާ ލިބޭ ތަނެއް ނާދޭ. އަޅުގަނޑަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަކަށް ލިބިފައި އިންނަ އެއްކޮޓަރީގެ ކުޑަ އެޕާޓްމެންޓެއް ކުއްޔަށް ދީގެން މިދިޔަ ދިހަ އަހަރު އެއްކުރި ފައިސާ އެއީ."

2
0