21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއަޑް

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިލިއަޑް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޝަރީ އަށް

 • ޝަރީފް ވަނީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފަ
 • ޝާޒް އަކީ މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހުނަރިވެރި ކުޅުންތެރިއެއް
 • ބިލިއަޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް އައްމަޑޭ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
 2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
 3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
 4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
 5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
 6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
 7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
 8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިލިއަޑް ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ޝަރީފް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިލިއަޑް ކުޅުންތެރިއަކަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ކުޑަ ޝަރީ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.

މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް މި އެވޯޑް ހަވާލުކުރީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބިލިއަޑް ނައިޓްގައި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ މީރުބަހުރު މާލަމްގައި ބޭއްވި ބިލިއަޑް ނައިޓްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށްވެސް ވަނީ އެވޯޑް ދީފަ އެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއަކީ ޙަސަން ޝާޒްއެވެ. ޝާޒްއަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަން ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޢަލީ ވަޙީދު (އަލިކާ) އެވެ.

މި އެވޯޑް ތަކުގެ އިތުރުން ރޭގެ ޙަފްލާގައި ވަނީ 2016 އަހަރު ބޭއްވި 8 ބޯލް 9 ބޯލް އަދި 10 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތްތަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޯދި ކުޅުންތެރިންނަށް ތަށްޓާ މެޑަލް ޙަވާލްކޮށްފަ އެވެ. ގައުމީ 8 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ޙަސަން ޝާޒް މުޙައްމަދެވެ. ގައުމީ 9 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ އަޙުސަން ހާޝިމެވެ. ގައުމީ 10 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ދުންޔާޒް މުޙައްމަދެވެ. މި އެވޯޑްތައް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ރައްޒާގެވެ.

ގައުމީ 8 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ޙުސައިން ފަޔާޒެވެ. 9 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ އިބްރާހިމް ޙަނީފެވެ. އަދި ގައުމީ 10 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ އަޙްމަދު ނާސިފެވެ. 2 ވަނައަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނަށް މެޑަލް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލީ އާދިލެވެ.

މި ތިން މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނަށް ތަށްޓާއި މެޑަލް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ. ޤައުމީ 8 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފެވެ. 9 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ޢަލީ ފަޔާޒެވެ. އަދި ޤައުމީ 10 ބޯލް ބިލިއަޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފެވެ.

ރޭގެ ޙަފްލާގައި ބިލިއަޑް ގައުމީ ޓީމް ޢިއުލާންކޮށް ކުޅުންތެރިންނަށްވަނީ ޖާޒީވެސް ޙަވާލްކޮށްފައެވެ. ޤައުމީ ޓީމްގައި ހިމެނެނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު ޝަރީފާއި، ޢަލީ ފަޔާޒާއި މުޙައްމަދު ފަޔާޒްގެ އިތުރުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޙަސަން ޝާޒެވެ.

މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށްވަނީ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައެވެ. އަދި އެ އެސޯސިއޭޝަނުންދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑް މިފަހަރު ލިބިލެއްވީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް (އިބޫ) އަށެވެ.

މިޙަފްލާގައި އެންމެ ޚާއްސަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންބަސަޑަރެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ. ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެމްބަސަޑަރަކީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޢަހްމަދު އިބްރާހީމް (އައްމަޑޭ) އެވެ. އައްމަޑޭއަށް ވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެމްބަސަޑަރު ކާޑު ވެސް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް