25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސްނެޕް ޗެޓް

ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ސްނެޕްޗެޓްގައި އިންވެސްޓްކޮށްފި

  • ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ވަނީ ސްނެޕް ކުންފުނީގެ 2.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 03:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ޕްރިންސް އަލްވަލީދު -- ރޮއިޓަރސް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ބިލް ޠަލާލް އެމެރިކާގެ ސްނެޕް ކުންފުނީގައި އިންވެސްޓްކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސްނެޕް ކުންފުނީގެ 2.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ގަނެފައެވެ. 

ސްނެޕްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހު އަލްވަލީދު ވިދާޅުވީ ސްނެޕްޗެޓަކީ މިވަގުތު އެންމެ އިނޮވޭޓިވް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްކަމަށެވެ. އަދި ސްނެޕްޗެޓުން ކިރިޔާ ފަށައިގަތީކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކުންފުނިން އަދި އައު އުސްމިންތަކަށް ދާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށް އަލްވަލީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ސްނެޕްގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން މިދިޔަ މެއި މަހު ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ސްނެޕްގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވަނީ ހިއްސާއެއް 11 ޑޮލަރުގެ މަގުންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ނިއުޔޯކްގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަންދުކުރިއިރު ސްނެޕް ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 13.12 ޑޮލަރުގައެވެ. 

ސްނެޕް ކުންފުނީގައި ޕްރިންސް އަލްވަލީދު އިންވެސްޓްކުރިއިރު އެކުންފުނީގެ ސްނެޕްޗެޓް ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނަ މިންވަރު ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 191 މިލިއަނުން 188 މިލިއަނަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިއީ 2 އިންސައްތައިގެ ވެއްޓުމެކެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް އިޝްތިހާރު ހޯދުމަށް ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓަރ އާއިއެކު އެއްހަމައެއްގައި ފައިހަމަކުރުމަށް ސްނެޕްއަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވިނަމަވެސް، ރެވެނިއު އިތުރުކޮށް، ގެއްލުން ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ސްނެޕްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު 262 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރެވެނިއު ވައްދާފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 44 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 353 މިލިއަން ޑޮލަރު ރެކޯޑްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 20 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 

ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އައިޓީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ލިފްޓް، ޓްވިޓަރ އަދި ޖޭޑީ.ކޮމް ގައި އިންވެސްޓްކުރެއްވިއެވެ.

ޕްރިންސް އަލްވަލީދަކީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަލީޢަޙުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅު އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަޢޫދީ އަމީރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހުރިޙާ ބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް