24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޤަތަރުގެ މައްސަލަ

ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުވުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ

  • ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 02:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ަފަސޭހަކަމާއިއެކު ޤަތަރު ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖު ވެވޭވެނެކަމަށް ސަޢޫދީއިން ބުނޭ -- އާކައިވް

ގަލްފު ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއިއެކުވެސް ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސަޢޫދީގެ ޙައްޖާއި ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސާލިޙް ބިންތާން ވިދާޅުވީ ޤަތަރުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެކަން ސަޢޫދީއިން ކަށަވަރުކުރާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަންނަން ޖެހޭ ވެބްސައިޓްތައް ޤަތަރު ސަރުކާރުން ބްލޮކްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. 

ވެބްސައިޓްތަކަށް ނުވަދެވުނަސް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެއަރޕޯޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެކަމަށް ސަޢޫދީއިން ބުންޏެވެ. އަދި ޤަތަރުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރކުރެވޭނެކަމަށް ސަޢޫދީގެ ޙައްޖާއި ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަޢޫދީ އިސްވެ އޮވެ، ގަލްފުގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލުމާއިއެކު އެޤައުމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރިވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމާއިއެކު ސަޢޫދީގައި ތިބި ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން އެޤައުމުން ފައިބަން ޖެހުނެވެ. ސަޢޫދީއާއި އީރާނާއި ދެމެދު މިފަހުން ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އީރާން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޙައްޖަށް ދިޔުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. 

ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލީ ސަޢޫދީގެ އިތުރުން މިސްރު، ޔޫ.އޭ.އީ، ބަޙްރައިން އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ. މިމައްސަލައަށް އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އަވަސް ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކުން ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލީ ޤަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް