19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މެލޭޝިއާ-ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދީގެ އެހީއާއެކު ހުޅުވި އެންޓި ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި

  • މި ސެންޓަރު ހުޅުވީ އޭރުގެ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދައުރުުގައި، މާރޗް 2017 ގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 17:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް -- ގޫގުލް

ސައުދީގެ އެހީއާއެކު މެލޭޝިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު، މެލޭޝިއާގެ އާ ސަރުކާރުން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފިއެވެ. 

މި ސެންޓަރު ބަންދުކުރުމަށް ވަކި ސަބަބެއް އަންގާފައިވާނުވާއިރު، މި ސެންޓަރު ބަންދުކުރަން މި ޖެހުނީ ހުޅުވިތާ 13 މަސްވެސް ނުވަނީހެއެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސަބޫ އާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، "ދަ ކިންގް ސަލްމާން ސެންޓާ ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް (ކޭ.އެސް.ސީ،އައި.ޕީ)" ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ދެން ކުރާނީ "މެލޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ" އިން ކަމަށެވެ. 

ސައުދީގެ އެހީއާއެކު މެލޭޝިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ބަންދުކުރި ސަބަބެއް މެލޭޝިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، ސަރުކާރުގެ މިއަަމަލަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ހިޝާމުއްދީން ހުސެން ވިދާޅުވީ 2017 ގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވި ސެންޓަރަކީ "ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުން" ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ތަނެއް ކަމަށެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދައުުރުގައިި މެލޭޝިއާގައި ސައުދީގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ފާރަތްތަކުން ބުނެއެވެ. 

މެލޭޝިއާގައި މޭ 2018 ގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ޑރ. މާހާތީރް މުހައްމަދުއެވެ. މަހާތީރް ވަނީ 1981 އިން 2003 އަށް ވެސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް