19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ސައުދީ-ކެނެޑާ

ސައުދީގައިި ހުރި ކެނެޑާ އެމްބަސެޑަރ ފޮނުވާލަނީ

  • ކެނެޑާގެ އެމްބަސެޑަރަށްވަނީ ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް 24 ގަޑިއިރު ދީފައި
  • ކެނެޑާއިންވަނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރާތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 08:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ހިލަރީ ކްލިންޓަން(ކ) އަދި މިޝޭލް އޮބާމާ(ވ) މެދުގައި ސަމަރް ބަދާވީ. އޭނާއަށްވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ވިމެން އޮފް ކަރޭޖް އޮވޯޑް ލިބިފައި -- އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭކަމަށްބުނެ ކެނެޑާއާއި އެކު ކުރިޔަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މަޑުޖައްސާލައި އެ ގައުމުގައި ހުންނަ އެމްބަސެޑަރު ފޮނުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ސިލްސިލާކޮށް ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކެނެޑާގެ ސަފީރު ފޮނުވާލުމަށްފަހު ކެނެޑާގައި ހުންނެވި ސައުދީގެ ސަފީރު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ސައުދީން މި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެގައުމުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ގޮވާލާ އެތައް އެކްޓިވިސްޓުންނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަމާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ކެނެޑާއިން ބުނުމުންނެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސައުދީއާއި އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ، އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއްކަމަށްވާ ސަމަރް ބަދާވީ ހިމެނެއެވެ.

ސަމަރް ބަދާވީ ގެންދިޔައީ ސައުދީގައި އަންހެނުންގެ ބަލަދުވެރިކަން ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް އޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައިވަނީ "ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ބަލައި ނުގަންނާނެ" ކަމަށެވެ.

އެ ގައުމުން އިޝާރާތް ކޮށްފައިއެވަނީ، މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެނެޑާއިން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އެޅި ޑިޕްލޮމެޓިކް ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު ކެނެޑާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް