19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އުޒްބަކިސްތާން

އުޒްބަކިސްތާނުން 40،000 މީހަކަށް އަފޫއާންމު ދީފި

  • ރައީސް އިސްލާމް ކަރީމޯވް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އަފޫއާންމު ދިނުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރައްވާ ކަމަކަށްވާއިރު މިދިޔަ އަަހަރު ދިން އަފޫއާންމުގައި 55،000 މީހުން ހިމެނިފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


އުޒްބަކިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު -- ރާއްޖެއެމްވީ

އުޒްބަކިސްތާނުން 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީންނަށާއި އަދި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަފޫއާންމު ދީފި ކަމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުޒްބަކިސްތާނުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފާސްކުރި ގަރާރު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށައި އޭގެދަށުން 39،748 ގައިދީންނަށް އަފޫއާންމު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަފޫއާންމު ދިން ދިނުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އަފޫއާންމު ދިނުމުގައި ބޮޑަށް ބަލާފައިވަނީ އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލަށްލާފައިވާ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންގެ އިތުރުން، ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކަމަށެވެ.


އުޒްބަކިސްތާނުގެ މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ރައީސް އިސްލާމް ކަރީމޯވް 1991 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އަފޫއާންމު ދިނުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރައްވާ ކަމަކަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ދިން އަފޫއާންމުގައި 55،000 މީހުން ހިމެނިފައި ވެއެވެ.

 

އުޒްބަކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމަށް އިސްލާމް ކަރީމޯވް ވަޑައިގެންނެވީ ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު ރޫޅި އުޒްބަކިސްތާނު މިނިވަން ދައުލަތަކަށްވެ އެގައުމުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ރައީސް ކަރީމޯވް އަވަހާރަވެފައިވަނީ އުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުގައި މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް