23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު

ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން އުޅުނު ޕްރޮގްރާމް ދާއިމީ ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

  • ޓްރަމްޕް ވަނީ ޑާކާ ޕްރޮގްރާމްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި
  • ޑާކާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޓެކްސަސް ފެޑްރަލް ކޯޓުގައި ދަނީ ދައުވާ ކުރަމުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 22:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލުވުމެއްގައި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުން ތައާރަފް ކުރި ޑާކާ (ޑިފާޑް އެކްޝަން ފޯ ޗައިލްޑްހުޑް އެރައިވަލްސް) ޕްރޮގްރާމް، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ފެޑްރަލް ކޯޓަކުން އެ ޕްރޮގްރާމް ދާއިމީ ކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

ވޮޝިންގޓަން ފެޑްރަލް ކޯޓުން ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ޑާކާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރު މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފައެވެ. ކުޑައިރު އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އެ މީހުން ޑީޕޯޓް ކުރުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަދި ފެޑްރަލް ކޯޓްގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އެ  ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް އޯގަސްޓް 23 އާ ހަމައަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

އެ އަމުރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރު ޖޯން ބޭޓްސް ވަނީ އޭޕްރިލް މަހު ވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަމުރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަމުރު ނެރުނީ ވަގުތީ ގޮތުން ތިން މަސް ދުވަހަށެވެ. ނުވަދިހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުތެރޭ ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ސާފްކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެ އަމުރުގައި އެދިފައެވެ.

އެމެރިކާގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް ވެރިކަމުގައި އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ބޭޓްސް ވަނީ އެމަނިކުފާނު އައްޔަން ކުރެއްވި ޕާޓީން ޑާކާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ސަބަބު ސާފްކޮށް ބަޔާން ނުކޮށްދެވޭކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

ޑާކާގެ ދަށުން ހަތް ލައްކަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ވަނީ ރައްކާތެރި ކޮށްދީފައެވެ. އެ މީހުންނަށް ވަނީ އެމެރިކާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ދީފައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް ޖެހޭނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އަލުން ބައިވެރިވާށެވެ. ޑާކާގެ ދަށުން އެމެރިކާގެ ރައްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބެއެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތް ބަރަކް އޮބާމާ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް