16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ ގައި ކުރަމުންގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި 25 ކިޔަވާ ކުދިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ކިޔަވާ ކުދިން ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޔަވާ ކުދިން އަޑު އުފުލަމުން ގެންދަނީ -- ބީބީސީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެގައުމުގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވެރިރަށް ޑާކާ ގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު 25 ދަރިވަރުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާތާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހަތް ދުވަސްވެފައިވާއިރު މުޒާހަރާ އަށް ނިކުމެ އުޅޭ ދަރިވަރުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ހުއްޓުވާ އަދި ވެހިކަލް ދުއްވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވަމުންނެވެ. ޒަޚަމްވި ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭނގޭއިރު، ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރޫލިން ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެކެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާއިރު، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކާއި އަދި އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަތުުރުފަތުުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ހަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިފަހުގެ އެކި ތާރީޚްތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ބާއްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން މިހާރު އެގައުމުގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލަމުން ދަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަތަކަށް ރަނގަޅަށް ހާޒިރުވެ ކިޔެވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝް އިން ލިބޭ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ ޓިއަރ ގޭހާއި ރަބަރު ބުލެޓްވެސް ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން ފުލުހުން ދޮގު ކުރެެއެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް