19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ ގައި ކުރަމުންގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި 25 ކިޔަވާ ކުދިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ކިޔަވާ ކުދިން ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޔަވާ ކުދިން އަޑު އުފުލަމުން ގެންދަނީ -- ބީބީސީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެގައުމުގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވެރިރަށް ޑާކާ ގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު 25 ދަރިވަރުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާތާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހަތް ދުވަސްވެފައިވާއިރު މުޒާހަރާ އަށް ނިކުމެ އުޅޭ ދަރިވަރުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ހުއްޓުވާ އަދި ވެހިކަލް ދުއްވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވަމުންނެވެ. ޒަޚަމްވި ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭނގޭއިރު، ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރޫލިން ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެކެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާއިރު، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކާއި އަދި އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަތުުރުފަތުުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ހަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިފަހުގެ އެކި ތާރީޚްތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ބާއްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން މިހާރު އެގައުމުގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލަމުން ދަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަތަކަށް ރަނގަޅަށް ހާޒިރުވެ ކިޔެވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝް އިން ލިބޭ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ ޓިއަރ ގޭހާއި ރަބަރު ބުލެޓްވެސް ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން ފުލުހުން ދޮގު ކުރެެއެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް